വികാരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മുട്ടകൾ

പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ

നമുക്ക് വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നമുക്ക് അവ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആയി അനുഭവപ്പെടാം, എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അവയെ ലേബൽ ചെയ്യുക മാത്രമാണ്…

വൈകാരികമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ

എന്താണ് വൈകാരിക ആശ്രയത്വം

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വൈകാരിക ആശ്രിതത്വം വളരെ സാധാരണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമായത് ...