വിഭാഗങ്ങൾ

സ്വയം സഹായ വിഭവങ്ങൾ അതിലൂടെ ചികിത്സയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ ടീം, മന psych ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത വികസനം, ആരോഗ്യം, നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ.

ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ അറിവും മാനസികാരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!