L-aħjar frażijiet għal omm u missier ta ’gratitudni jew għeluq sninhom

Illum iddeċidejna li nippubblikaw kumpilazzjoni ta ' frażijiet għal omm u dad dak Huma jkunu utli ħafna fi ġranet speċjali, bħal f'għeluq sninu, jum l-omm, jum il-missier jew sempliċement ġurnata li trid tagħtih dettall.

Il-ġenituri tagħna mhumiex responsabbli biss biex irabbewna u jgħallmuna kif nistgħu ngħixu fid-dinja; Huma jġibu wkoll ħafna mħabba u affezzjoni, li huma essenzjali għall-iżvilupp xieraq ta ’bniedem.

Minkejja l-fatt li kultant ninsew kemm huma importanti, jew aħjar ninsew li nirringrazzjawhom ta 'dak kollu li għamlu għalina, dejjem nistgħu nfakkruhom fi kwalunkwe ġurnata jew f'data speċjali; allura nittamaw li wħud minn dawn il-frażijiet għal omm u missier ikunu utli għalik.

Peress li hemm frażijiet li nistgħu nużaw biss għal ommijiet u oħrajn għal missirijiet biss, aħna ppreferejna nikkategorizzaw il-kumpilazzjoni f'żewġ partijiet: frażijiet għal missier u oħrajn għal omm. B'dan il-mod tista 'tagħżel dik li għandek bżonn aktar faċilment.

Frażijiet għall-omm

frażijiet għall-ommijiet

Lilek li tani kollox, mingħajr ma talab xejn
Lilek li ħallejt kollox għalija
Lilek li tajt kollox għalija ...
Grazzi Omm

Miljun grazzi u ħajja ta 'hena, lill-unika persuna fid-dinja li dejjem tkun miegħi permezz ta' ħxuna u rqiqa, ommi.

Hemm persuna waħda biss li dejjem tħares lejna bl-istess għajnejn.
Għaliha aħna dejjem ħelu u sbieħ.
Għaliha aħna l-aktar intelliġenti u talent fid-dinja.
Għaliha aħna kważi perfetti, nieqsa minn difetti.
Hija ommna
Jalla ngħix għal dejjem!
Grazzi Omm u prosit fil-ġurnata tiegħek!

Omm int l-akbar imħabba tiegħi, l-akbar kburija tiegħi u l-mara ta ’ħajti.
Grazzi ta 'dak kollu li tajtni u grazzi talli kont ommi!

Grazzi omm għal dak kollu li tajtni.
Grazzi talli ġibtni fid-dinja, tittimni, tieħu ħsiebi u ppruvajt tagħmilni persuna tajba.
Grazzi għal dak li għallimni u l-imħabba li daħħaltli.
Grazzi talli ġegħelni nifhem li l-imħabba vera hija dik li tagħti lilha nnifisha, mingħajr ma tistenna xejn lura.

Għalik li dejjem kellek idejk miftuħa u qalbek mimlija mħabba lejja, nawguralek il-kuntentizza kollha fid-dinja.
Grazzi u agħmel ġurnata sabiħa li taf li int maħbub minn kulħadd.

Omm, dak kollu li għandi ma kienx ikun possibbli mingħajrek.
Dak kollu li ksibt nirringrazzjak
Grazzi talli għinni, inkuraġġini u timbuttani għall-kuntentizza li ksibt.
Mingħajrek xejn ma kien ikun possibbli.

Grazzi omm għall-imħabba, il-paċenzja, il-fehim u t-tweġiba tiegħek il-ħin kollu.
Qatt tinsa li tant inħobbok TQM ...

Omm, l-aqwa rigal li nista 'nagħtik u naf li huwa dak li l-iktar jogħġobok, hija qalbi u l-imħabba kollha tiegħi.

Anke jekk nagħmel muntanja ta 'rigali, mhux se jkun biżżejjed biex nirringrazzjak ta' dak kollu li għamilt għalija.
Anki jekk immur fl-aħħar tad-dinja u nġibilek l-iktar rigal għali, naf li ma nkunx nista 'nħallas għal dak kollu li għamilt għalija, dak kollu li sofrejt u t-tbatijiet li għaddejt biex tagħmili raġel.
Grazzi Omm.

Omm, ġorrni fuq żaqqek u mbagħad fuq idejk u fuq spallejk.
X'nista 'nagħmel iktar imma nagħtik l-imħabba kollha tiegħi!
Grazzi Omm u Prosit!

Inżomm l-imħabba kollha li għandi, biex nagħtikom ftit ftit kuljum li jibqa ’minn ħajti. inħobbok Ma
Prosit.

J'Alla jkollok fil-glorja għażiża omm.
Hawnhekk aħna lkoll nimmissjawk, niftakru fik u nimmissjak.

Grazzi Omm talli kont miegħi matul iż-żminijiet tajbin, il-ħżiena u l-agħar.
Għal dejjem lest meta kelli bżonnek.
Għall-ftuħ ta 'armi meta ma kelli imkien fejn immur
Għall-irfigħ ta 'l-ispirti tiegħi meta falla
Għall-fiduċja tiegħi meta lanqas biss afda lili nnifsi
Għall-fidi tiegħek mingħajr limiti u l-imħabba infinita tiegħek.
Grazzi u elf grazzi Omm.

Min jittratta mara bħal prinċipessa juri li kienet trabba minn reġina.
Nhar il-Queens 'Day: Prosit omm!

 

frażijiet għal omm

 

Meta ma kelli lil ħadd għandi nirrikorri, kont naf li nista 'nistrieħ fuqek.
Meta t-toroq kollha ngħalqu, il-bieb tiegħek kien l-uniku wieħed dejjem miftuħ.
U meta kollox sar diffiċli hemm kont ma 'ġenbi u qaltli li kollox ikun tajjeb.
Grazzi Omm għal dak kollu li għamilt u għal dak kollu li tkun tista 'tagħmel kieku staqsejtek.
Mingħajrek ma nkunx dak li jien illum.
Jien nirrispettak kollox lilek.

Grazzi omm talli tkun in-numru 1 fid-dinja u talli tatni x-xorti u l-kuntentizza li int l-omm tiegħi.

Nixtieq li nista 'mmur lura fiż-żmien, mhux biex nikkoreġi xi ħaġa ħażina, imma biex inħaddan lil xi ħadd li jkun spiċċa.
Nixtieq li nista 'mmur lura fiż-żmien, biex ma nerġax inkun tifel, imma biex inħoss lil ommi li nimmissja dejjem aktar.
Prosit Omm kull fejn int u jalla Alla jkollok fil-glorja.

Grazzi Omm, talli tatni l-ħajja, talli ppermettuli nkun naf din id-dinja, talli tatni s-saħħa biex inkun aħjar kuljum.
Grazzi talli tajtni l-imħabba inkondizzjonata tiegħek, għal dawk it-tgħanniq li jserrħuni u jġegħluni nħoss li int l-aħjar li Alla poġġa f'ħajti.

Grazzi Omm, talli qomt meta waqajt, talli appoġġajtni meta ma stajtx inkompli, talli kont l-eżempju tiegħi u talli tani dak kollu li kellek.

Grazzi omm talli tlaħħaq ma 'xewqat, uġigħ, u snin ta' ċaħda.
Talli għedt “Iva għall-Ħajja” u daħħalni f’din id-dinja, minkejja li tiswielek tgħid addio lid-dinja li ħlomt biha għalik innifsek.
Grazzi Omm u Prosit f'dan il-jum.

Illum il-Ħadd eluf ta ’tfal jaraw Jum l-Omm mis-sema, għax ma ngħatawx l-opportunità li jitwieldu.
Grazzi omm għax dik qatt ma kienet għażla għalik.
Grazzi miljun omm

Omm, int dak id-dawl speċjali li dejjem jiddi, meta oħrajn abbandunawni fid-dlam.
Int dak il-bieb dejjem miftuħ għalija l-ħin kollu.
Grazzi tal-imħabba bla tmiem tiegħek.

kliem għal omm

Qatt ma nsibu tenerezza u affezzjoni daqs dawk ta ’omm fil-ħajja.
Ommi titlob għalija, anke meta nitlob għalija biss.
Ommi tiftakar fija meta lanqas nagħmilha jien.
Ommi kienet tagħtini d-dinja kollha kieku kienet f'idejha.
M'hemm l-ebda imħabba li tista 'titqabbel.
Tħallix għal għada t-tgħanniqa li tista 'tagħti lil ommok illum, bewsa jew frażi ta' ringrazzjament, li għaliha tkun l-aqwa rigal fid-dinja.
Jum l-Omm it-tajjeb!

L-imħabba ta 'omm biss tappoġġja lil binha, meta kulħadd jieqaf.
L-imħabba ta ’omm biss tafda, meta ħadd ieħor ma jemmen.
L-imħabba ta ’omm biss taħfer, meta ħadd ieħor ma jifhem.
L-imħabba ta 'omm biss tiflaħ għal kwalunkwe ħin ta' prova.
M'hemm l-ebda imħabba oħra fuq l-art akbar minn dik ta 'omm.

Grazzi Omm talli kont l-anġlu tiegħi... u prosit lill-“Mother Angels” kollha f’ġurnata tiegħek.

Għal dik l-imħabba bla kundizzjonijiet li omm biss tista 'tagħti Prosit omm!

Għar-Reġina ta ’din id-dar, mara u omm. Prosit.

Elf grazzi lil NANMI li tatni l-akbar u l-isbaħ imħabba ta ’ħajti ... OMMI.

Lill-Ommijiet, li jiddi saħansitra aktar mill-istilel, huma aktar teneri mill-Qamar u jiekluna aktar mix-Xemx. Prosit fil-ġurnata tiegħek!

Frażijiet għal Jum l-Omm

Frażi għal jum l-omm  

 • Int l-aħjar minni. Inħobbok Ma!.
 • Jalla tkun mimli bil-hena f'dan il-jum kif imlejt tfuliti.
 • L-isbaħ kelma fuq fomm raġel hija l-kelma omm u l-iktar sejħa ħelwa hija ommi.
 • Qalb omm hija l-isbaħ post għal tifel u l-uniku wieħed li qatt ma tista 'titlef.
 • Il-ħajja ma tiġix b’manwal ta ’struzzjoni, imma tiġi ma’ omm ħelu bħalek.
 • L-imħabba ta 'omm hija l-karburant li jġiegħel lill-bniedem jikseb l-impossibbli.
 • Kull meta jkolli bżonn daqqa t’id, tini tlieta! Grazzi omm !.
 • L-imħabba ta 'omm għal tifel ma tistax titqabbel ma' xi ħaġa oħra fid-dinja. Ma jaf l-ebda liġi jew ħniena, jiddejjaq jagħmel xi ħaġa u jfarrak dak kollu li jopponih. Christie Agatha
 • Qatt fid-dinja ma ser issib it-tenerezza aħjar, iktar profonda, aktar egoista u vera minn dik ta 'ommok. Balzac
 • Il-ħajja tibda billi tqum u tħobb wiċċ ommi. George Elliot.
 • Omm hija xi ħadd li minkejja l-fallimenti kollha tiegħek, ikompli jħobbok u jieħu ħsiebek bħallikieku kont l-aħjar persuna fid-dinja.
 • Ieqaf tfittex lil xi ħadd li jħobbok għal dejjem u ma jabbandunakx. Int diġà għandek !. Hija ommok !.
 • L-ommijiet iżommu idejhom uliedhom għal xi żmien biss, imma qalbhom, għal dejjem.
 • Il-qalb ta 'omm hija l-unika kapitali ta' sentiment li qatt ma tinqasam, u li fuqha tista 'dejjem u b'mod sigur isserraħ fuqha.
 • Kuljum jien xi ftit iktar bħal ommi ... ma nistax inkun iktar kburi!
 • Irrealizzajt li kull darba li nħares lejn ommi, qed inħares lejn l-iktar imħabba pura li qatt inkun naf.
 • Hemm ħafna għeġubijiet fl-univers. Imma l-kapulavur tal-ħolqien huwa l-qalb ta 'omm. Prosit, omm!
 • Meta trid tħoss l-imħabba, aħseb f'ommok u qalbek timtela biha.
 • Għal min iddedika ħajtu kollha lili, mingħajr kundizzjonijiet, mingħajr ma talab xejn lura. Grazzi omm !.
 • Bl-imħabba ngħidlek, bl-imħabba nagħtikha, il-ġurnata t-tajba tal-ommijiet u jalla int dejjem tkun maġenbi.

Frażijiet għal missier

frażijiet għal missier

 

Grazzi Dad talli tani daqshekk u jiddispjaċini talli kapaċi nagħtik tant ftit.

Għall-imħabba kbira ta ’ħajti, dik li qatt mhu se jħallini jew iqarraqni ma’ persuna oħra. Għal dak li dejjem se jkun leali lejja u jkun fuq in-naħa tiegħi l-ħin kollu. Għal dak li dejjem ikun fidili lejja u jaqbel miegħi l-ħin kollu.
Għal Missieri ... Prosit!

Nimmissjak Missier, irrid tgħanniqa mingħandek, tat-tip li tneħħi anke l-burdata ħażina tiegħi u timlini b'qawwa għall-ħajja.

Missier ħaqqu ħafna iktar minn dak li għandek, kieku nista 'nagħtik saltna sħiħa peress li int is-sultan tiegħi. Prosit f'Jum il-Missier!

Miegħek Alla tani fidi speċjali u kabbarli qalbi biex inħaddan teżor li int int, Missier għażiż tiegħi.

Papà grazzi u mhux talli għoġobni, imma talli dejjem ippruvajt tagħtini l-aħjar fostkom.

Prosit Missier! U grazzi talli dejjem kont ma 'ġenbi ...

Dad nixtieq li kont hawn miegħi jew jien hemm miegħek jew li konna flimkien kullimkien illum.

Missier, jien dak kollu li jien, għax int għamiltni hekk. Grazzi.

Papà, grazzi talli kont missieri u wkoll l-aqwa ħabib tiegħi permezz ta 'ħxuna u rqiqa.

Għall-għażiż missier tiegħi li dejjem ried l-aħjar għalija, illum bil-qalb nibgħat dawn il-linji bir-ringrazzjament tiegħi lilek.

frażijiet għal missier

 

MISSIER huwa biss ħames ittri, iżda f’missier veru jfissru ħames affarijiet: APPOĠĠ, KURA, DEDIKAZZJONI, IMĦABBA INKONDIZZJONALI u FEHIM. Grazzi Dad talli tani daqshekk.

Ftit tal-ħin ilu skoprejt li għalkemm ma jħobbniex kif irridu, dan ma jfissirx li ma jħobbniex b’dak kollu li għandhom, għax hemm nies li jħobbuna, imma ma jistgħux juruna. Grazzi Missier talli ħobbni tant u ma nistax nifhimha.

Kemm tweġġa 'taħseb dwarek u ma jkollokx ma' ġenbi f'dan il-jum Prosit ta 'Jum il-Missier!

Grazzi Papà, għal għoxrin sena għamilt is-siġra tal-imħabba tagħna tikber u issa nistgħu biss nidħku u ngawdu l-frott.

Prosit Papà, anke jekk int 'il bogħod, inħobbok bl-akbar affezzjoni li tista' teżisti.

Dad għadu importanti ħafna għalija, għalkemm issa int ukoll nannu.

Grazzi Dad, l-imħabba ma tidhirx fi frażijiet sbieħ, imma f'azzjonijiet bħalma għamilt miegħi.

L-aqwa rigali ma jiġux imgeżwra, inġorruhom moħbija ġewwa qalbna. Prosit f'Jum il-Missier.

Il-familja tiegħi u dawk li ngħaqdu magħha huma t-teżori kollha tiegħi u Missierek huwa l-akbar fosthom.

Grazzi Missier talli biddilt realtà kiesaħ f'esperjenza ħelwa, talli minn dejjem kont it-tieqa tat-tama f'ħajti.

Alla bierek billi tani l-aqwa Missier fid-dinja, int. Dejjem nirringrazzja lil Alla talli kellek, Papà.

Ġenituri hemm miljuni mad-dinja kollha, imma missier li jħobb bħalek ... xejn. Prosit f'Jum il-Missier!

Grazzi Missier, mhux talli salvajtli d-diffikultajiet tal-ħajja, imma pjuttost talli għallimni nirbaħhom.

Papà nixtieq li jgħaddu l-ġranet, ix-xhur, is-snin u li int tkompli maġenbi għal dejjem, biex qatt ma nieqes il-parir tiegħek, l-affezzjoni tiegħek, l-appoġġ tiegħek u l-imħabba eterna tiegħek. Prosit f'Jum il-Missier!

Frażijiet għal Jum il-Missier

Frażijiet għal missier nhar il-missier  

 • Għandi eroj invinċibbli ... Insejjaħlu dad!
 • Papà, naf li dejjem nista 'niddependi fuqek, bl-imħabba u l-għerf tiegħek. Illum nixtieq nirringrazzjak ta 'dak kollu li għamilt u għadek tagħmel għalija. Inħobbok, jum il-missier kuntent!
 • Missier huwa l-ewwel eroj ta ’tifel u l-ewwel imħabba ta’ tifla.
 • L-aqwa wirt ta ’missier għal uliedu huwa ftit mill-ħin tiegħu kuljum. Jum il-Missier it-tajjeb!.
 • Papà, għandi memorji ta ’tfuliti meta rajtek bħala ġgant. Illum kbirt u għadni nara lilek akbar.
 • Il-ħajja tat-tfal tgħaddi kuntenta fid-dell ta ’missier tajjeb, bħala l-ħabib u l-kunfidenti li jirrifletti t-tenerezza, il-qalb tajba u l-imħabba. Il-jum it-tajjeb !.
 • Kultant l-ifqar bniedem iħalli l-aktar wirt sinjur f'idejn uliedu: l-imħabba.
 • Imbierek ir-raġel li jisma ’diversi vuċijiet teneri jsejħulu Papà. (Lydia Child)
 • Fil-ġenna direttament, wara Alla, jiġi missier. (Mozart).
 • Li tkun missier qed tħawwel u tieħu l-għeruq. Qed tgħallem il-ħajja id f'id, b'kuraġġ u determinazzjoni. Il-jum it-tajjeb !.
 • Ġenitur huwa xi ħadd li jappoġġjak meta tibki. Min iċanfrek meta tikser ir-regoli, min jixgħel bi kburija meta jkollok suċċess u jkollok fidi fik, anke meta ma tagħmilx hekk.
 • Ħuh huwa konsolazzjoni, ħabib huwa teżor, imma missier it-tnejn. (Franklin).
 • Ġenitur għandu l-għerf ta 'għalliem u s-sinċerità ta' ħabib. Jum il-Missier it-tajjeb!.
 • Missieri għażiż għadu album tar-ritratti mill-aqwa maħżun fil-memorja ta ’qalbi.
 • Meta niżbalja, tgħinni. Meta niddubita li tagħtini parir u kull meta nċempillek tkun maġenbi. Grazzi Papà.
 • Papà, int oċean ta ’għerf u esperjenza biex tiggwidana mill-blat u x-xewk.
 • Missier mhux biss xi ħadd li jeħdok f’idejh u jgħinek fi żminijiet ta ’diffikultà. Huwa wkoll dak li jindikak fid-direzzjoni t-tajba u jmexxik fit-triq it-tajba. Jum il-Missier it-tajjeb!.

S’issa ġew il-frażijiet għall-omm u l-missier, nisperaw li ħadthom gost u li huma utli għal kwalunkwe skop li kont qed tfittex. Min-naħa l-oħra, jekk qrajthom biss mill-kurżità, nirrakkomandaw li tagħmel ftit dettall għall-ġenituri tiegħek jekk ikollok ħin mingħajr ma tfakkarhom kemm huma mill-isbaħ u kemm int grat li jkollokhom f'ħajtek.


Il-kontenut tal-artikolu jaderixxi mal-prinċipji tagħna ta ' etika editorjali. Biex tirrapporta żball ikklikkja hawn.

Kun l-ewwel li tikkummenta

Ħalli l-kumment tiegħek

Your email address mhux se jkun ippubblikat.

 1. Responsabbli għad-dejta: Miguel Ángel Gatón
 2. Għan tad-dejta: Kontroll SPAM, ġestjoni tal-kummenti.
 3. Leġittimazzjoni: Il-kunsens tiegħek
 4. Komunikazzjoni tad-dejta: Id-dejta ma tiġix ikkomunikata lil partijiet terzi ħlief b'obbligu legali.
 5. Ħażna tad-dejta: Bażi tad-dejta ospitata minn Occentus Networks (UE)
 6. Drittijiet: Fi kwalunkwe ħin tista 'tillimita, tirkupra u tħassar l-informazzjoni tiegħek.