மதிப்புமிக்க தீர்வுகள், அவற்றின் வகைகள் மற்றும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் பற்றி அறிக

இரசாயன உலகில் கரைப்பான், கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் ஆகிய இரண்டு பொருட்களால் ஆன ஒரே மாதிரியான கலவையுடன் தீர்வுகள் கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் என்ற சொற்களால் அறியப்படுகின்றன.

இந்த தீர்வுகளில் அனுபவத் தீர்வுகள் உள்ளன, அவற்றில் ஒரு கரைப்பான் எவ்வளவு கரைப்பதைக் கரைக்க முடியும் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள முடியாதவை மற்றும் முந்தையவற்றின் எதிர் விளைவுகளாக மொழிபெயர்க்கும் மதிப்புமிக்கவை ஆகியவை அடங்கும்.

ஒரு கரைசலில் கரைசலின் அளவை அறிந்து கொள்ள பல காரணிகள் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும், ஆனால் அவை என்ன என்பதை அறிய, முதலில் மதிப்புமிக்க தீர்வுகள் என்ன என்பதை ஆழமாக ஆராய வேண்டும்.

மதிப்புமிக்க தீர்வுகள் என்ன?

அவை அனைத்தும் ஒரு கரைப்பானைக் கரைக்கத் தேவையான கரைப்பான் அளவு துல்லியமாக நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன, அவை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் மிக முக்கியமானவை, ஏனென்றால் அவை பிழையின் விளிம்பு இல்லாத செயல்முறைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன.

மதிப்புமிக்க தீர்வுகளின் கூறுகள்

அனைத்து கரைசல்களிலும் ஒரே மாதிரியான கூறுகள் உள்ளன, அவை கரைப்பான்கள், அவை கரைக்கும் காரணியாக செயல்படுகின்றன, மேலும் கரைக்கப்பட வேண்டிய பொருட்கள் கரைப்பான்கள், அவை பொதுவாக கரைப்பானை விட சிறிய அளவில் உள்ளன.

தீர்வுகளின் வகைகள்

மூன்று வகையான மதிப்புமிக்க தீர்வுகளின் இருப்பைக் குறிப்பிடலாம், அவை அடிப்படை, அயனி மற்றும் வடிவமைக்கப்பட்டவை.

அடிப்படை தீர்வுகள்

அவை மற்ற சேர்மங்களின் தீர்வுகளிலிருந்து தொடங்கி பெறப்படுகின்றன, அவை தூய்மையான மற்றும் இயற்கையான நிலையில் உள்ள தனிமங்களால் மட்டுமே உருவாகின்றன.

அயனி தீர்வுகள்

கரைப்பான் கரைப்பான் கரைக்கும்போது அது அயனிகளாகப் பிரிகிறது அல்லது சிதைவடைகிறது, இந்த கரைசலின் பொதுவான எடுத்துக்காட்டு நீரில் உள்ள உப்பு ஆகும், ஏனெனில் அது கரைவதற்கு காரணமான திரவத்தில் அதன் அயனிகளை சிதைக்கிறது.

வடிவமைக்கப்பட்ட தீர்வுகள்

அவை அடிப்படையில் தனிமங்களின் கணக்கீடு மற்றும் அதை உருவாக்கும் அணு எடையின் அடிப்படையில் உள்ள பொருட்கள்.

பொருட்களின் மதிப்புகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ஒரு தீர்வின் மதிப்புகளைக் கணக்கிட, செயல்முறை எந்தெந்த பொருள்களைப் பயன்படுத்தப் போகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம், இதன் மூலம் இயற்பியல் அலகுகள் அல்லது வேதியியல் அலகுகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு இது வழிநடத்தப்படும்.

வேதியியல் அலகுகளில் மோலாரிட்டி, மற்றும் இயல்பான தன்மை இயற்பியல் அலகுகளில் கரைப்பான் மற்றும் அதன் அளவு ஆகும்.

இரசாயன அலகுகள்  

 • மோலாரிட்டி: அயனி, மூலக்கூறு அல்லது அணு தன்மை இருந்தாலும், ஒரு கரைசலில் கரைசலைக் காணக்கூடிய அளவாகும், இது பொதுவாக அதை மாற்றும் காரணி வெப்பநிலை. வேதியியலில் இது மோலார் செறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது எம் எழுத்தால் வரையறுக்கப்படுகிறது.
 • இயல்பானது: இது கரைப்பான் அளவோடு, கரைப்பானுடன் இருக்கும் உறவு என வரையறுக்கப்படுகிறது.
 • உடல் அலகுகள்
 • வெகுஜனத்தால் வெகுஜன சதவீதம்: ஒவ்வொரு 100 கிராம் கரைக்கும் பொருளுக்கும் ஒரு கரைசலில் இருக்கும் மில்லி கரைசலின் சதவீதம் ஆகும்.
 • வெகுஜனத்தால் தொகுதி சதவீதம்: என்பது ஒவ்வொரு 100 மில்லி கரைப்பானுக்கும் ஒரு தீர்வைக் கொண்ட ஒரு கரைப்பானின் கிராம் சதவீதமாகும்.
 • தொகுதி அடிப்படையில் தொகுதி சதவீதம்: 100 கன சென்டிமீட்டர் அல்லது கரைப்பான் மில்லிமீட்டருக்கு மில்லிமீட்டர் அல்லது கன சென்டிமீட்டர் கரைசலில் உள்ள அளவைக் குறிக்கிறது.

இந்த செயல்முறைகளுக்கு செறிவு என்பது கரைப்பான் அளவுக்கும் ஒரு கரைசலில் இருக்கும் கரைப்பான் அளவிற்கும் இடையில் இருக்கும் உறவு என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம், இது மேலே காணப்பட்ட அனைத்து வழிகளிலும் வெளிப்படுத்தப்படலாம்.

ஒரு கரைப்பானில் நீர்த்துப்போகும் திறன், இது வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தைப் பொறுத்து இருக்கும் பொருட்களின் கரைதிறனை அறிந்து கொள்வதும் மிக முக்கியமானது போலவே, இது மோலாரிட்டி மற்றும் இயல்பான சதவீதங்களை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

மதிப்புமிக்க மற்றும் அனுபவ தீர்வுகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள்

இந்த இரண்டு தீர்வுகளுக்கிடையேயான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், ஒரு தீர்வில் கரைசலின் சரியான அளவை தீர்மானிக்க முடியாதவை அனுபவபூர்வமானவை, மற்றும் மதிப்புமிக்கவை அவற்றின் பெயர் சொல்வது போல் மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, அதாவது அவற்றின் கூறுகள் கணக்கிடக்கூடியது.

அனுபவ தீர்வுகள் சோதனை மற்றும் பிழையால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்று கூறலாம், அதே நேரத்தில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டவை திட்டமிடப்பட்டு பொதுவாக சரியானவை, ஏனெனில் அவற்றைச் செயல்படுத்தும் போது பிழையின் விளிம்பு எதுவும் இருக்க முடியாது, ஏனெனில் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கலக்க.

மதிப்புமிக்க தீர்வை எவ்வாறு பெறுவது?

ஒவ்வொரு கூறுகளின் கரைதிறனின் அளவை தீர்மானிக்க, இந்த கட்டுரையில் காணப்பட்ட அனைத்தும் பயன்படுத்தப்படும் சில பயிற்சிகள் மூலம் பெயரிடப்பட்ட தீர்வுகளிலிருந்து பெறக்கூடிய முடிவுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

இதைத் தீர்மானிக்க, தீர்மானிக்கும் காரணிகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்: பொருட்களின் வெப்பநிலை, வாயுக்களாக இருக்கும் வீட்டில் அழுத்தம், கரைப்பான்கள் மற்றும் கரைப்பான்கள் இரண்டின் தன்மை, அயனிகளின் இருப்பு, கரைசலின் pH மற்றும் சிக்கலான இருப்பு முகவர்கள்.

கரைதிறன் KPS அவற்றை வழங்கும் பொருட்களின் அயனி திறனைக் குறிக்கும் காரணிகளைப் பொறுத்தது, கரைதிறனின் விகிதாச்சாரத்தின் சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் குறிப்பிடலாம்.

 • கலவை: பேரியம் தகனம், சூத்திரம்: caBO3, KPS 25 டிகிரி செல்சியஸ் 2.58 × 10
 • கலவை: பேரியம் ஃவுளூரைடு, சூத்திரம் baF2, KPS 25º டிகிரி செல்சியஸ் 1.84 × 10
 • கலவை: அலுமினிய ஹைட்ராக்சைடு, சூத்திரம் Al8HO) 3, KPS 25º டிகிரி செல்சியஸ் 3 × 10 இல்

அத்துடன் பொருட்களின் செறிவு அளவை கவனமாகக் கவனிப்பதும், அவை அவற்றின் கரைதிறன் அளவை தீர்மானிக்க உதவுகின்றன.

பொருளைப் பொறுத்து அதன் அளவையும் வெகுஜனத்தையும் பகுப்பாய்வு செய்து, அதன் மோலார் மதிப்புகள் அல்லது மோலார் செறிவு ஆகியவற்றை அறிந்துகொள்வது, ஒரு பொருளின் மதிப்புகள் அறியப்படும், இது வழக்கமாக ஓரளவு சிக்கலானதாக இருக்கும் நுணுக்கமான நடைமுறைகள் மூலம் நடைமுறையில் உள்ளது.

20 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில், ஒவ்வொரு லிட்டர் தண்ணீருக்கும் 1330 கிராம் நீர்த்துப்போகச் செய்யும் திறன் கொண்ட சர்க்கரையின் அளவு கரைதிறன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு, இது மெதுவான செயல் என்றாலும், அதை அடைய முடியும், இது அதைப் பெற சுமார் 30 நிமிடங்கள் ஆகும்.  


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.