Bwlio neu fwlio - Popeth sydd angen i chi ei wybod am y pwnc

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yr hyn yr ydym yn ei wybod yn Saesneg fel «Bwlio«, Sydd yn ddim mwy na bwlio neu aflonyddu yn yr ysgol. Oherwydd y pryder cynyddol sydd gan rieni ynghylch a yw eu plant yn wynebu sefyllfaoedd, rydym wedi penderfynu paratoi erthygl yn egluro pob un o'r agweddau i'w hystyried am fwlio. Ynddo gallwch ddarganfod mwy am y mathau, achosion, proffiliau'r aflonyddwr ac aflonyddu, canlyniadau, ataliadau a llawer mwy.

Beth yw bwlio neu fwlio?

Gellir diffinio bwlio fel camdriniaeth o unrhyw fath a wneir gan un myfyriwr (aflonyddwr) i un arall (aflonyddu) yn aml ac am gyfnod amhenodol o amser; sydd â chymhlethdod distawrwydd neu ddifaterwch cyd-ddisgyblion. Fel arfer mae'r math o gamdriniaeth yn emosiynol neu'n seicolegol, ond gall hefyd fod ar lafar neu'n gorfforol. Ar y llaw arall, er bod y mathau hyn o achosion fel arfer yn yr ysgol, gyda datblygiad technoleg y seiber-fwlio; Mae hefyd yn un o'r ffyrdd y mae myfyrwyr heddiw yn cyflawni bwlio.

Nod y stelciwr yw cam-drin a dychryn y dioddefwr, gan lwyddo i'w ddatgelu yn seicolegol, yn emosiynol ac mewn rhai achosion, yn gorfforol. Daw hyn â chanlyniadau seicolegol hynod gryf i'r rhai sy'n cael eu haflonyddu, a all achosi ofn mynd i'r dosbarth neu syrthio i ddarlun iselder, er enghraifft.

Beth yw'r mathau o gamdriniaeth?

Fel y soniasom, gellir bwlio mewn a corfforol, geiriol neu seicolegol, y byddwn yn ei egluro isod.

 • Aflonyddu corfforol Y cam-drin sy'n cael ei wneud ar ffurf gorfforol, hynny yw, pan fydd y bwli yn gwthio, cicio neu daro'r dioddefwr, er enghraifft. Yn ogystal, mae hefyd yn rhan o'r grŵp hwn pan fydd eiddo personol yr aflonyddu yn cael ei gam-drin.
 • Y seicolegol dyma pryd y gwneir bygythiadau fel bod y dioddefwr yn ofni'r aflonyddwr, er enghraifft. Achos cyffredin yw pan fygythir rhywbeth cywilyddus i gael y dioddefwr i gydymffurfio â dymuniadau'r stelciwr.
 • Y geiriol Mae'n un o'r bwlio a ddefnyddir fwyaf, hyd yn oed yn anymwybodol mewn rhai achosion. Mae hefyd yn bwerus iawn oherwydd nid yw'n gadael unrhyw olrhain a dim ond y dioddefwr neu'r rhai sydd wedi gwrando fydd yn gwybod am y broblem. Nodweddir y math hwn o aflonyddu gan fod eisiau tanseilio hunan-barch yr aflonyddu; gwneud defnydd o eiriau, negeseuon neu alwadau gwaradwyddus, hiliol, sarhaus, rhywiaethol, ymhlith eraill.
 • Y cymdeithasol, yn olaf, mae hefyd fel arfer yn cael ei wneud yn aml iawn ac mae'n hynod gyffredin mewn myfyrwyr newydd sy'n dechrau yn yr ysgol; Oherwydd bod bwlis yn gyfrifol am anwybyddu'r dioddefwr, gan ei atal rhag cymryd rhan yn y gweithgareddau a wneir gan fyfyrwyr eraill, ymhlith eraill.

Gwybod y mathau o fwlio

 

Yn ychwanegol at y gwahanol fathau o gamdriniaeth sydd gan fwlis, yn fwy penodol mae gennym y mathau canlynol o fwlio: Blocio cymdeithasol, gwahardd a thrin, aflonyddu, bygwth a bygythiadau.

 • Y blocâd cymdeithasol yw pan fydd y dioddefwr ar yr ymylon neu'n amcan ynysu chi oddi wrth fyfyrwyr eraill; yn ogystal ag allgáu cymdeithasol, lle nad yw'n caniatáu i'r dioddefwr gymdeithasu'n iawn. Ar y llaw arall, nod trin cymdeithasol yw creu delwedd ffug neu ystumiedig o'r person fel bod eraill yn ei wrthod.
 • Aflonyddu yn cyfeirio at y gweithredoedd a gyflawnir gan yr aflonyddwr neu'r aflonyddwyr i effeithio ar urddas yr aflonyddu. Yn eu plith gallwn ddod o hyd gwawd, ffug, creulondeb a mathau eraill o gamau aflonyddu.
 • Y dychryn Dyma pryd mae gan y bwli ymddygiadau gyda'r dioddefwr fel ei bod yn cael ei dychryn ganddyn nhw, fel bygwth neu ddychryn, sy'n gwneud i'r plentyn ofni.
 • Y bygythiadau nid oes angen eu hegluro, ond maent yn eithaf aml mewn bwlio.

Achosion bwlio

Nid oes unrhyw achosion penodol, ond mae proffiliau cyffredinol sydd fel arfer yn agos at broffiliau stelcwyr. Nid oes ganddynt unrhyw glefyd nac anhwylder metel o reidrwydd, ond gallant fod â rhywfaint o seicopatholeg. Yn ogystal, maent yn bobl yn y rhan fwyaf o achosion yn gryf yn gorfforol, yn ymosodol, yn anian, ac yn brin o hunanreolaeth. Dyma rai o nodweddion amlaf y proffil stelciwr:

Proffil y stelciwr

 • Posibilrwydd o gael rhywfaint o seicopatholeg.
 • Yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes ganddynt empathi a gallant ddioddef o ystumio gwybyddol.
 • Maen nhw fel arfer wedi arfer â thrais, yn arferol bod hyn yn bresennol yn y cartref.
 • Yn y mwyafrif llethol o achosion, nid oes ganddynt berthynas dda â'u rhieni ac ni ddysgwyd y plentyn am derfynau. Ar y llaw arall, mae rhieni fel arfer yn ganiataol iawn.

Mae'r amgylchedd neu'r amgylchedd yn yr ysgol hefyd yn ffactor i'w ystyried, oherwydd mewn llawer o achosion nid oes digon o awdurdod na rhoddir sylw i'r math hwn o broblem. Fodd bynnag, mae yna achosion hefyd lle mae bwlio wedi'i ddioddef mewn ysgolion sydd wedi cael eu hathrawon wedi'u hyfforddi.

Mae'r stelciwr yn chwilio am ddioddefwr ei fod yn rhan o'r lleiafrif ar y cyfan, i'w ddychryn, ei aflonyddu a gwneud iddo ddioddef. Weithiau am ddim rheswm a dim ond fel ysgogiad i watwar a gwneud hwyl gyda chydweithwyr eraill; ar adegau eraill, oherwydd cenfigen tuag at berfformiad y myfyriwr neu resymau eraill y mae y bwli yn cael ei ragori mewn rhyw agwedd. Y broblem yw er bod yr ysgol yn gymwysedig, mae distawrwydd y cyd-ddisgyblion difater a'r rhai sy'n cael eu dychryn gan y bwli yn dod yn gynorthwywyr o'r math hwn o gamdriniaeth sydd fel arfer yn ddisylw.

 

Canlyniadau bwlio

Gall canlyniadau bwlio waethygu wrth i amser fynd heibio, heblaw bod canlyniadau yn dibynnu ar y rôl y mae pob myfyriwr yn ei chwarae; bod yn wahanol i'r ddau dioddefwyr, fel ar gyfer y ymosodwyr a thystion. 

Canlyniadau'r aflonyddu

 • Gall dioddefwyr ddatblygu problemau iechyd a seicolegol a all effeithio ar eu dyfodol.
 • Mewn rhai achosion gallant ddial trwy ddefnyddio trais.
 • Maent yn osgoi cyswllt cymdeithasol rhag ofn cael eu bychanu, ynysu eu hunain a chael eu gadael heb gefnogaeth.
 • Efallai y byddan nhw'n colli neu'n gadael yr ysgol ac yn gadael.
 • Mewn achosion eithafol gallant geisio lladd eu hunain.

Canlyniadau'r stelciwr

Os yw'ch plentyn, ar hap, yn fwli ac nad ydych chi wir yn poeni am beidio â bod yn ddioddefwr, bydd gennych ddiddordeb mewn gwybod eu bod hefyd yn dioddef y canlyniadau.

 • Maent fel arfer yn tueddu i fod ag ymddygiadau ymosodol mewn gwahanol sefyllfaoedd.
 • Maent hefyd yn tueddu i fod â graddau neu raddau gwael, sy'n rheswm dros adael yr ysgol.
 • Mae'n gyffredin, os yw'r proffil yn cael ei gynnal wrth iddo dyfu, ei fod yn cael problemau gyda'r gyfraith.
 • Rydych chi'n cynyddu'ch siawns o fynd i drafferth yn ddramatig trwy dyfu i fyny a bod yn ymosodol.

Canlyniadau tystion

Mae tystion hefyd yn dioddef canlyniadau bod yn ddeallus a pheidio â chyhuddo'r aflonyddwr.

 • Maent yn ofni cael eu bychanu gan yr un bwli, y maent yn ei drin allan o barch.
 • Maent yn teimlo'n ymrwymedig i wneud dim i atal y cam-drin, sy'n rhoi teimlad o euogrwydd iddynt.
 • Mae siawns o ddifrod emosiynol.

Atal bwlio a chyngor i rieni ac athrawon

Os ydych chi'n athro neu'n rhiant, bydd gennych ddiddordeb mewn darllen rhai awgrymiadau i allu cadw popeth dan reolaeth ac amddiffyn eich plant neu fyfyrwyr rhag dioddef y cam-drin annymunol a pheryglus hwn. Mewn llawer o achosion, mae plant yn ofni dweud wrth yr oedolion am y broblem hon, gan eu bod yn credu y gall waethygu (sy'n digwydd pan nad ydyn nhw'n gwybod sut i drin y sefyllfa); felly rhowch sylw i'r cyngor y byddwn yn ei gynnig ichi cyn bo hir.

 1. Dylech siarad â'ch plentyn amdano i wneud iddo ddeall bod y math hwn o ymddygiad yn gwbl annerbyniol; p'un a yw'n ei wneud, yn bartner neu'n ddioddefwr. Felly, mae'n rhaid iddyn nhw eich hysbysu rhag ofn eu bod nhw'n rhan o fwlio yn yr ysgol, yn dioddef neu wedi ei weld.
 2. Yn union fel y dylem siarad â'n plant, mae'n rhaid i ni ddysgu gwrando hefyd. Os yw'ch plentyn neu fyfyriwr yn dweud wrthych ei fod yn dioddef o ryw fath o gamdriniaeth, nid yw'n gor-ddweud oherwydd fel arall ni fyddai wedi troi at eich help. Yn ogystal, os na roddwch ef iddo, ni fydd yn ymddiried ynoch am y tro nesaf, felly ni fyddwch yn gallu darganfod a yw'r ymddygiad yn parhau i gael ei ailadrodd.
 3. Dylech fod yn ymwybodol o'r arwyddion y gall eich plentyn neu fyfyriwr ddioddef bwlio neu ei fod yn fwli. Fel y gwyddoch, gall canlyniadau pob un o'r rhai sy'n cymryd rhan roi syniad ichi o broffil eich plentyn a gallwch ddarganfod yn well beth sy'n digwydd.
 4. Dylech gysylltu â'r ysgol ynglŷn â'r arwyddion a welwch. Os ydych chi'n credu bod eich plentyn yn cael ei fwlio, rhowch wybod i'r athro neu'r athrawon hefyd fel y gallant fod yn ymwybodol o'r sefyllfa. Hefyd, cadwch mewn cysylltiad â'ch plentyn fel y gallant ddweud wrthych a yw'r athrawon wedi bod yn cyflawni eu rôl. Os ydych chi'n athro, yna mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r offer angenrheidiol i atal y math hwn o gam-drin rhag digwydd. Ymhlith yr olaf gallwn sôn:
 • Ffoniwch y rhieni i ddweud wrthyn nhw am y sefyllfa. Mewn llawer o achosion mae cynrychiolwyr yr ymosodwyr yn cael eu tramgwyddo neu gyda difaterwch tuag at y sefyllfa, felly mae'n rhaid i'r ysgol gymryd y mesurau angenrheidiol i gynnal uniondeb ac urddas ei holl fyfyrwyr.
 • Gellir ei greu rhaglenni atal bwlioYn y modd hwn, gellir hyfforddi a meithrin yr holl fyfyrwyr, rhieni ac athrawon gyda'r swm mwyaf o wybodaeth am y pwnc.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)