Gwybod beth yw canghennau daearyddiaeth

Nid daearyddiaeth yn unig yw'r gadair y gallech fod wedi bod yn rhedeg i ffwrdd ohoni; yn fwy na hynny, yn etymologaidd mae ei enw yn llythrennol yn golygu “disgrifiad o'r ddaear” a dyna'n union beth ydyw, gwyddoniaeth sy'n gyfrifol am astudio wyneb y tir, yn ogystal â'r tiriogaethau, tirweddau, lleoedd, rhanbarthau sy'n ei ffurfio. trwy ymwneud â'i gilydd ie a'r grwpiau sy'n byw ynddo.

Dylid nodi bod gan hyn amrywiadau hanesyddol traddodiadol yn y ymchwil ddaearyddol yn ôl dull yr astudiaeth, sy'n cynnwys pedwar: y dadansoddiad gofodol o ffenomenau naturiol a dynol, astudiaethau'r diriogaeth (o'r lle i'r rhanbarth), yr astudiaeth o'r berthynas rhwng dyn a'i amgylchedd, ac ymchwilio i wyddorau Daear.

Dros y blynyddoedd, nid yn unig mae'r dulliau astudio wedi newid ond hefyd yr hyn sy'n cael ei astudio, gan geisio mwy o feysydd gwybodaeth i ddeall ymddygiad, tarddiad a hynodion eraill pob ffenomen y mae daearyddiaeth yn gyfrifol am ei deall o unrhyw faes.

Mae'r uchod yn arwain at yr hyn a elwir heddiw yn 'Ddaearyddiaeth Fodern', sef yr un wyddoniaeth neu hanfod yr uchod, ond gyda'r nod o ymchwilio i'r gyfres o ddigwyddiadau naturiol a dynol a'u dadansoddi, gan eu gorchuddio nid yn unig o leoliad yr rhyfeddodau hynny a ddigwyddodd, ond hefyd yn ystyried ac yn arsylwi sut ydyn nhw, y trawsnewidiadau maen nhw wedi'u cael i ddod yr hyn ydyn nhw, ymhlith meysydd tebyg eraill.

Yn wir, mae'r pwnc wedi'i rannu'n ganghennau daearyddiaeth ar hyn o bryd, sy'n cynnwys daearyddiaeth ffisegol a daearyddiaeth ddynol yn bennaf.

Darganfyddwch yr holl ganghennau daearyddiaeth presennol

O'r corfforol

Arbenigedd daearyddiaeth yw hynny yn astudio wyneb y ddaear mewn ffordd systemig a gofodol yn cael ei ystyried yn ei gyfanrwydd ac yn benodol, y gofod daearyddol naturiol.

Mae Daearyddiaeth Ffisegol yn canolbwyntio astudio a deall patrymau a phrosesau daearyddol yr amgylchedd naturiol, gan adael o'r neilltu - ac am resymau methodolegol - yr amgylchedd diwylliannol sy'n dominyddu'r hyn a elwir yn Ddaearyddiaeth Ddynol.

Mae'r uchod mewn ychydig eiriau ac yn golygu'n fyr, er bod y perthnasoedd rhwng y ddau faes Daearyddiaeth hyn yn bodoli, yn ogystal â pherthnasol, pan astudir un o'r ddau faes, mae'n hanfodol gwahanu'r llall mewn rhyw ffordd, â'r amcan o ganiatáu i'r dull a'i gynnwys gael ei ddadansoddi'n fanylach.

Yn ôl y daearyddwr Arthur Newell Strahler (a oedd â gofal am gysyniadu cangen o'r fath) mae'n canolbwyntio ar y prosesau sy'n effeithiau dwy llif mawr o egni; sef llif ymbelydredd solar sy'n cyfeirio tymereddau arwyneb ynghyd â symudiadau hylifau a'r ail, llif gwres o du mewn y Ddaear, sy'n tarddu o ddefnyddiau haenau uchaf cramen y ddaear.

Dylid nodi bod y llifoedd hyn yn dylanwadu ac yn gweithredu ar wyneb y ddaear, hynny yw, ym maes astudio daearyddwyr ffisegol.

Er gwaethaf cael cysyniad eithaf perthnasol, mae gan awdurdodau cymwys eraill eu cysyniad eu hunain o beth yw daearyddiaeth ffisegol. Ymhlith y prif rai, mae'r geiriaduron neu'r canllawiau astudio yn sefyll allan:

 • Yr un gyda Geiriadur Daearyddiaeth Rioduero, sy'n gyfyngedig i restru'r pynciau sydd wedi'u cynnwys ym maes daearyddiaeth ffisegol, megis hinsoddeg, geomorffoleg, eigioneg, a hydrograffeg gyfandirol, gan gynnwys rhewlifeg.
 • Geiriadur Daearyddiaeth Elsevier yn pwysleisio bod daearyddiaeth ffisegol yn delio â chydrannau amgylchedd ffisegol y Ddaear, hynny yw, y lithosffer, awyrgylch, hydrosffer, biosffer. Yn ogystal â'r perthnasoedd rhyngddynt, eu dosbarthiad ar wyneb y Ddaear a'r newidiadau dros amser sy'n gynhyrchion o achosion naturiol neu effaith ddynol. Mae'n nodi mai canghennau daearyddiaeth ffisegol yw geomorffoleg, eigioneg, hinsoddeg, hydroleg ddaearol, rhewlifeg, bioddaearyddiaeth, paleogeograffeg, edafogeograffeg, geocrioleg ac astudio'r dirwedd. Gan wneud y nodyn yn ei dro bod eigioneg wedi symud ymlaen fel disgyblaeth annibynnol, yn ôl cydnabyddiaeth yr awduron.
 • Ar gyfer Geiriadur Termau Daearyddol FJ Monkhouse, Mae Daearyddiaeth Ffisegol yn cyfeirio at y wyddoniaeth sy'n seiliedig ar yr agweddau hynny ar ddaearyddiaeth sy'n gysylltiedig â siâp a rhyddhad wyneb y ddaear, cyfluniad, estyniad a natur y moroedd a'r cefnforoedd, yr awyrgylch sy'n ein hamgylchynu ac o'r prosesau cyfatebol. , haen y pridd a'r llystyfiant "naturiol" sy'n ei orchuddio, hynny yw, amgylchedd ffisegol y dirwedd.

O ran daearyddiaeth ddynol

Mae hyn yn cynnwys rhannu mater fel y cyfryw ac mae'n un o'r canghennau daearyddiaeth sydd wedi'u gwahanu ac sy'n gyfrifol am (cysyniad cyffredinol) astudio cymdeithasau dynol o gwmpas gofodol, yn ogystal â'r berthynas rhwng grwpiau o'r fath a'r amgylchedd ffisegol y maent yn byw ynddo, y tirweddau diwylliannol a'r rhanbarthau dynol sy'n cael eu ffurfio wrth iddynt basio.

Mae'r cysyniadoli byr hwn hefyd yn cynnwys bod yn astudiaeth sy'n caniatáu cofrestru ac arsylwi gweithgareddau dynol o'r gofod, ecoleg ddynol a gwyddoniaeth tirweddau diwylliannol.

Fe'i nodweddir trwy astudio'n fanwl y gwahaniaeth sydd wedi'i wreiddio yn nosbarthiad y boblogaeth ar wyneb y ddaear, achosion dosbarthiad o'r fath a'i ganlyniadau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd, demograffig a diwylliannol mewn perthynas ag adnoddau presennol neu bosibl yr amgylchedd daearyddol. ar wahanol raddfeydd.

Arweiniodd astudio neu ddatblygu prosesau cymdeithasol y gangen hon at darddiad amrywiol israniadau sy'n canolbwyntio ar rai o'r gweithdrefnau hyn. Mae'r canghennau'n dadansoddi neu'n astudio'r gyfres hon o wybodaeth systematig yn fwy manwl:

O'r boblogaeth

Mae hyn yn astudio patrymau dosbarthu bodau dynol ar wyneb y ddaear a'r prosesau, boed dros dro neu'n hanesyddol, ar gyfer yr hyn y maent wedi digwydd ac o ganlyniad maent wedi tarddu neu addasu.

Economaidd

Un o ganghennau daearyddiaeth sy'n seiliedig ar fodelau a phrosesau economaidd, ehangu mewn amser ac mewn gofod daearol. Daearyddiaeth economaidd yw'r ddisgyblaeth sy'n astudio dosbarthiad daearyddol ffactorau economaidd; goblygiadau hyn ar wledydd, rhanbarthau ac, yn gyffredinol, ar gymdeithasau dynol. Mae'n aros am berthynas ddymunol iawn gyda'r economi, ond o safbwynt dosbarthiad daearyddol ffactorau economaidd. Yn ôl un o'i awduron arloesol, Krugman, hi yw "cangen economeg" am "leoliad cynhyrchu yn y gofod."

Diwylliannol

Mae'n ymagwedd at ddaearyddiaeth ddynol sy'n astudio'r perthnasoedd presennol rhwng bodau dynol a'r dirwedd, a welir o safbwynt posibl.

Urbana

Dyma un o'r canghennau daearyddiaeth sy'n astudio cyfarfodydd dynol sy'n cael eu cynrychioli gan ddinasoedd, eu poblogaeth, nodweddion, esblygiad hanesyddol, swyddogaethau a phwysigrwydd cymharol.

Gwledig

Mae'n astudio'r byd gwledig, strwythurau a systemau amaethyddol, gofodau gwledig, y gweithgareddau economaidd a wneir ynddynt, megis amaethyddiaeth, da byw a thwristiaeth. Hefyd y mathau o sefydliadau a'r problemau y mae meysydd diboblogi, heneiddio, problemau economaidd, problemau amgylcheddol, ymhlith eraill, yn eu hachosi.

Polisi

Fel y mae ei enw'n nodi, mae'n gyfrifol am ymchwilio i ofodau gwleidyddol a sut y gall gwyddorau tebyg a chysylltiedig gyfeirio at wyddoniaeth wleidyddol a geopolitig, yn ogystal â maes amlddisgyblaethol astudiaethau rhyngwladol.

Meddygol

Mae'r gangen hon yn canolbwyntio ar astudiaethau o ganlyniadau sy'n gyfrifol am effaith yr amgylchedd ar iechyd pobl. Mae hefyd yn ymchwilio i ddosbarthiad daearyddol afiechydon, heb adael allan ymchwilio i'r ffactorau amgylcheddol sy'n helpu i'w lledaenu. Mae gan hyn yn ei dro wyddoniaeth ategol, nad yw'n ddim mwy a dim llai na meddygaeth.

O heneiddio neu gerontolegol

Yn dadansoddi goblygiadau cymdeithasol-ofodol heneiddio'r boblogaeth trwy ddeall y perthnasoedd rhwng yr amgylchedd ffisegol-gymdeithasol a'r henoed, ar wahanol raddfeydd, micro (tai), meso (cymdogaeth) a macro (dinas, rhanbarth, gwlad) , ymysg eraill.

Is-ganghennau daearyddiaeth naturiol a ffiseg

 • Geomorffoleg: Mae'r gangen hon yn astudio genesis ac esblygiad ffurfiau tirffurfiau.
 • Daearyddiaeth y pridd: mae'r gangen hon yn astudio tarddiad, teipiad a dosbarthiad priddoedd
 • Hinsoddeg: Mae'r gangen hon yn dadansoddi hinsoddau, eu mathau a'u dosbarthiad, mae hefyd yn astudio eu ffactorau a'u gwahaniaethau rhanbarthol.
 • Bioddaearyddiaeth: eMae'r gangen hon yn astudio tirweddau biolegol, cynlluniau dosbarthu anifeiliaid a phlanhigion
 • Hydrograffeg: un o ganghennau daearyddiaeth sy'n disgrifio'r ffenomenau neu'r ffeithiau sy'n ymwneud â dyfroedd daearol
 • O'r boblogaeth: Mae'r gangen hon yn astudio maint, cyfansoddiad a dosbarthiad y boblogaeth ddynol mewn perthynas â nodweddion y dirwedd ddaearyddol
 • cymdeithasol: eMae'r gangen hon yn dadansoddi ffenomenau cymdeithasol grwpiau dynol a'u perthnasoedd yn y dirwedd gymdeithasol

Canghennau eraill daearyddiaeth ddim llai pwysig

Daearyddiaeth fathemategol

Fel pob un ohonynt, mae'r un hon hefyd yn canolbwyntio ar wyneb y ddaear, ond yn seiliedig ar ei agwedd fathemategol. Ac mae hefyd yn astudio’r perthnasoedd sydd ganddo gyda’r lleuad a’r haul, ni waeth pa mor ynysig y gall y ddau hyn ymddangos, gellir gwneud plot ar gyhydedd y Ddaear, y trofannau, llinellau pegynol, cyfesurynnau daearyddol a hyd yn oed fesur maint y Ddaear trwy ymchwilio i'r ffenomenau arwyneb sy'n cael eu cynhyrchu, cynnyrch rhyngweithiad y ddau hyn.

Ffaith ryfedd yw ei bod yn un o'r canghennau a darddodd ar yr un pryd y penderfynwyd ar ddaearyddiaeth fel y cyfryw a chyda'i datblygiad mae deilliadau wedi tarddu sy'n cynnwys Topograffi, Cartograffeg, Daearyddiaeth Seryddol, Geostatistics a Geomatics.

Nodwedd ragorol arall yw pan gynhelir astudiaethau rhagarweiniol o ddaearyddiaeth, neu wrth orchuddio lleoliad y Ddaear yn y bydysawd ac yng nghysawd yr haul, symudiadau'r ddaear, dylanwad yr haul a'r lleuad ar yr wyneb (yn anochel ac yn hanfodol man cychwyn mewn canghennau daearyddiaeth fel Hinsoddeg a Hydroleg) a diffinio a deall systemau lleoliad, fel sylfaen unrhyw astudiaeth ddaearyddol, y cynnwys, y dulliau a'r wybodaeth y mae daearyddiaeth fathemategol yn eu priodoli.

Mae'r gangen hon wedi esblygu cymaint nes bod posibilrwydd heddiw eich bod yn arbenigo mewn gwyddoniaeth o'r fath yn unig.

Daearyddiaeth fiolegol

Mae hyn yn gyfrifol am, neu'n anelu at egluro dosbarthiad daearyddol planhigion ac anifeiliaid; edrych am y cysylltiadau sy'n bodoli rhwng y rhain a'r amgylchedd ffisegol y maent yn byw ynddo. Y gangen hon sydd i ymchwilio, er enghraifft, i'r rhesymau pam mae conwydd yn bennaf yn y taiga, xeroffytau yn yr anialwch neu lystyfiant afieithus yn y jyngl.

Mae wedi'i isrannu yn Ffytogeograffeg, sy'n astudio dosbarthiad planhigion ar y ddaear, a Zoogeograffeg, sy'n astudio dosbarthiad anifeiliaid ar y ddaear. Nodwedd bwysig arall yw bod botaneg, sŵoleg ac ecoleg yn deillio o'r wyddoniaeth hon.

Daearyddiaeth wleidyddol

Dyma'r rhan sy'n astudio dosbarthiad a threfniadaeth wleidyddol wyneb y ddaear, hynny yw, mae'n delio â sut mae'r diriogaeth yn cael ei dosbarthu o ran y gofod y mae'r bod dynol yn ei feddiannu.

Dylid nodi ei bod yn un o ganghennau daearyddiaeth yn eithaf helaeth, gan mai sefydliadau gwleidyddol yw ei brif wrthrych i'w ddadansoddi a chyda hyn nid yn unig mae'n cyfeirio at endid neu sefydliad corfforol, ond gallant hefyd amrywio o grŵp bach o unigolion sydd wedi'u hyfforddi'n dda ac yn hierarchaidd i floc economaidd neu wleidyddol rhyngwladol mawr ac sy'n gyfyngedig gan mai dim ond gwledydd ydyn nhw.

Mae cysyniadoli'r wyddoniaeth hon ychydig yn gymhleth, fodd bynnag, mae gan ddaearyddiaeth wleidyddol ddiddordeb ym mhob agwedd sy'n gysylltiedig â'i gwyddoniaeth, megis y broses wleidyddol, systemau'r llywodraeth, effaith gweithredoedd gwleidyddol, ymhlith eraill.

Gwrthrych arall o ddiddordeb neu astudiaeth ar gyfer daearyddiaeth wleidyddol yw gofod daearyddol, hynny yw, poblogaethau, cenhedloedd, tiriogaethau, ardaloedd ac eraill. Gan ei fod yn delio â ffactor sy'n ei wahaniaethu oddi wrth wyddoniaeth wleidyddol oherwydd yn yr un modd mae'r amgylchedd y mae sefydliadau gwleidyddol yn cael ei ddatblygu ynddo yn destun dadansoddiad.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.