Sut i newid eich bywyd mewn 21 diwrnod

Rwyf hefyd eisiau newid rhai agweddau ar fy mywyd a gwn fod yn rhaid i mi ddilyn cynllun cywrain sy'n caniatáu imi gyflawni er mwyn bod yn llwyddiannus nodau bach bob dydd.

21 diwrnod yw'r amser a sefydlwyd gan yr ymchwilwyr i ganiatáu amser i arfer gydio yn eich ymennydd. Cyn dysgu'r cynllun 21 diwrnod hwn i chi, gadewch i ni weld fideo ysgogol i hogi'ch chwant bwyd.

Nid yw'r fideo hwn yn ddrwg o gwbl i'w weld cyn gynted ag y byddwn yn codi. Nawr dim ond y gerddoriaeth sy'n wirioneddol ysbrydoledig iawn:

Mynegai

21 diwrnod i newid eich bywyd

newid bywyd

Yn y cynllun hwn, rydw i'n mynd i ddechrau gyda'r hyn sydd bwysicaf yn fy marn i i berson fod yn gorfforol dda ac yn ddiweddarach parhau â diwrnodau sy'n ymroddedig i fwydo'r meddwl.

Diwrnod 1: O'r diwrnod hwn ymlaen, dewch o hyd i awr yn eich diwrnod i wneud rhyw fath o weithgaredd corfforol.

Mae angen i mi newid fy mywyd

Yn y cynllun 21 diwrnod manwl hwn, bydd yn rhaid i chi gadw rhai lleoedd yn eich amserlen ddyddiol. Oes gennych chi amser? Mae gan y diwrnod 24 awr i bawb. Os ydych chi'n manteisio arnyn nhw'n dda, gallwch chi gyrraedd popeth, mae'n rhaid i chi wybod sut i reoli'ch blaenoriaethau.

Ydych chi wir eisiau newid eich bywyd? Wel, efallai y dylech chi gymryd amser i ffwrdd o wylio'r teledu i'w roi i wneud ymarfer corff. Cofiwch: rheolwch eich blaenoriaethau.

Tric: fel eich bod yn fwy cymhelliant i wneud ymarfer corff gallwch wneud rhestr o'ch 20 hoff gân, neu wrando ar bodlediad, a llyfr clywedol neu dim ond y radio. Rwy'n tynnu sain mp3 o gynadleddau a welaf ar YouTube ac yn gwrando arnynt wrth fynd am dro.

Diwrnod 2: O'r diwrnod hwn ymlaen, cysgu'r oriau sydd eu hangen arnoch fel bod eich corff a'ch meddwl yn gorffwys.

yn 40 oed

I rai, bydd chwe awr o gwsg yn ddigon, ond efallai y bydd angen naw awr ar eraill. Mae pob corff yn fyd felly ni allwn yn gyffredinol sefydlu lleiafswm o oriau angenrheidiol o orffwys nos.

Tric: fel nad ydych chi'n mynd yn ddiog i fynd i'r gwely gallwch wrando ar raglen radio rydych chi'n ei hoffi wrth i chi syrthio i gysgu (neu wrando ar eich hoff gerddoriaeth yn syml ... mae hynny'n ymlacio).

Diwrnod 3: O'r diwrnod hwn ymlaen, ewch i'r gwely a chodi bob amser ar yr un pryd.

Maddeuwch imi am fynnu ar y mater hwn o gwsg ond mae'n hanfodol i berson deimlo'n dda ac egnïol yn ystod y dydd. Mae cael oriau rheolaidd o orffwys yn y nos yn ei gwneud hi'n haws cysgu.

Diwrnod 4: O'r diwrnod hwn ymlaen, bwyta'n iach.

Dileu'r holl grwst a bwyd sothach o'ch bywyd yn llwyr. Bwyta digon o ffrwythau, llysiau a physgod. Mae cnau hefyd yn darparu llawer o faetholion.

Cyn belled ag y bo modd, defnyddiwch gynhyrchion organig a thymhorol.

Hefyd osgoi yfed alcohol. Mae gormod o bobl yn dibynnu ar alcohol fel ffordd o ymlacio neu ddihangfa, ac er bod yfed gwydraid o win coch yn cael effeithiau buddiol ar iechyd, mae'n well osgoi'r mathau hyn o ddiodydd.

Ceisiwch beidio ag yfed unrhyw alcohol hyd yn oed os mai dim ond am 3 wythnos, a gweld a ydych chi'n teimlo'n well.

Diwrnod 5: O'r diwrnod hwn ymlaen, bwyta pedwar darn o ffrwythau y dydd.

Gallwch eu dosbarthu fel a ganlyn: un ar gyfer cinio, un ar ôl cinio, un ar gyfer byrbryd ac un ar ôl cinio.

Dewiswch ffrwythau sydd yn eu tymor oherwydd byddant yn fwy naturiol (dwi ddim hyd yn oed eisiau dychmygu o ble y bydd eirin gwlanog wedi dod yn y gaeaf).

Diwrnod 6: O'r diwrnod hwn ymlaen, darllenwch o leiaf 30 munud y dydd.

Dechreuwn gyda'r rhan o ddyddiau sy'n ymroddedig i feithrin eich meddwl. Cofiwch fod yn rhaid i chi osod blaenoriaethau yn eich bywyd fel bod gennych amser i gyrraedd popeth.

Gallwch chi wahanu'r darlleniad 30 munud hwn yn ddau gyfnod o 15 munud yr un.

Mae'n bwysig eich bod chi'n dewis llyfr yr ydych chi'n ei hoffi. Gallaf argymell unrhyw un o'r rhain: Y Llyfrau Hunangymorth a Datblygiad Personol Gorau

Mae llyfrau yn aml yn ffynhonnell ysbrydoliaeth a syniadau newydd gwych. Sawl gwaith gallant gael effaith enfawr arnoch chi.

Rwy'n hoff iawn o hunangofiannau llywyddion. Maen nhw'n bobl sydd wedi cyrraedd y copaon uchaf o bŵer ac mae eu bywydau yn ffynhonnell ysbrydoliaeth wych ac yn ganllaw ar y llwybr i lwyddiant.

Diwrnod 7: O'r diwrnod hwn ymlaen, gwnewch ychydig o weithgaredd yr ydych chi wir yn ei hoffi.

yn 50 oed

Mae'n rhaid i chi neilltuo amser i wneud yr hyn yr ydych chi'n ei hoffi. Mae'n caniatáu ichi ddatgysylltu'ch meddwl oddi wrth broblemau dyddiol posibl ac mae'n gymhelliant yn eich bywyd bob dydd. Os yw'r gweithgaredd hwnnw wedi'i anelu at ddarparu rhyw fath o werth i bobl eraill, mae'n llawer gwell; ond os ydych chi wir yn mwynhau gwylio'ch hoff sioe deledu, ewch ymlaen 🙂

Diwrnod 8: Gan ddechrau heddiw, gwnewch restr o incwm a threuliau.

Rhowch ar restr o faint ydych chi'n ei wario ar eitemau fel morgais, trydan, ffôn ... Gwiriwch a ydych chi'n gwario mwy na'r hyn rydych chi'n ei roi i mewn. Os yw'ch balans yn negyddol bydd yn rhaid i chi ail-addasu'ch treuliau.

Diwrnod 9: O'r diwrnod hwn ymlaen, byddwch chi'n gwenu'n rheolaidd.

Mae gwenu yn rhyddhau endorffinau, hormonau hapusrwydd sy'n gwella hwyliau.

Ffordd dda o ysgogi ymddangosiad gwên yw edrychwch am hiwmor ym mhopeth o'ch cwmpas (pobl a sefyllfaoedd). Gallwch hefyd wylio ffilmiau doniol neu fideos YouTube sy'n gwneud ichi chwerthin.

Diwrnod 10: O'r diwrnod hwn ymlaen, byddwch yn treulio 5 munud yn meddwl sut mae'ch diwrnod wedi mynd.

Mae hyn yn rhesymegol gallwch ei wneud pan fyddwch eisoes yn y gwely. Mae fel archwiliad o gydwybod. Gallwch chi adolygu'r pethau hynny lle gallwch chi wella a llawenhau gyda'r pethau hynny sydd wedi troi allan yn dda neu rydych chi wedi'u mwynhau.

Diwrnod 11: O'r diwrnod hwn ymlaen, rydych chi'n mynd i gysegru i'r person rydych chi'n caru canmoliaeth, ymadrodd o anwyldeb, arwydd o gariad, ychydig o linellau byr sy'n dangos pa mor gadarnhaol rydych chi'n teimlo tuag at y person hwnnw.

Rhaid gofalu am gariad a pherthnasoedd cymdeithasol da yn barhaol.

Diwrnod 12: O'r diwrnod hwn ymlaen byddwch yn perfformio gweithred allgarol ar berson anhysbys.

Mae helpu eraill yn ffynhonnell hapusrwydd sicr. Os na allwch ddod o hyd i sefyllfa lle gallwch chi helpu rhywun, canmolwch y pobydd, y postmon,… pwy bynnag ydyw. Canmolwch eu gwaith.

Diwrnod 13: O'r diwrnod hwn ymlaen byddwch yn rhoi'r gorau i feirniadu pobl eraill oni bai eu bod o'ch blaen.

Ond nid yn unig hynny. Hefyd rydych chi'n mynd i dynnu'n ôl o sgyrsiau lle mae rhywun arall yn cael ei feirniadu. Mae'n rhywbeth therapiwtig iawn.

Bydd ein harferion a'n cyflwr meddwl yn heintio eraill. Rydym yn fodau sy'n tueddu i fodelu (dynwared) ymddygiad eraill. Os yw eraill yn sylweddoli nad ydych chi byth yn beirniadu, efallai y byddan nhw'n cymryd enghraifft gennych chi.

Os ydym mewn grŵp o bobl sy'n ymroddedig i adeiladu yn hytrach na dinistrio, mae'n anochel ein bod yn teimlo'n hapusach ac yn fwy balch ohonom ein hunain. Felly rhowch fwy o sylw i sut rydych chi'n siarad am eraill pan nad ydyn nhw o gwmpas.

Diwrnod 14: O heddiw ymlaen byddwch chi'n fwy ymwybodol o'r ffordd rydych chi'n anadlu.

Yn y modd hwn byddwch chi'n dysgu ymlacio pan fyddwch chi'n dechrau straen oherwydd mewn sefyllfaoedd o bryder a straen mae anadlu'n cyflymu. Yn yr eiliadau hynny byddwch yn sylweddoli eich bod yn dechrau anadlu'n anghywir a byddwch yn disodli'r math hwnnw o anadlu gyda'r ffordd hon o anadlu'n llawer mwy pwerus:

Diwrnod 15: O heddiw ymlaen byddwch chi'n ysgrifennu ar bostyn yn rhywbeth yr hoffech chi ei wneud drannoeth.

Mae fel mympwy, anrheg fach i chi, rhywbeth i'ch cadw chi'n edrych ymlaen at yfory (ni ddywedwyd yn well erioed). Ei wneud yn syml, nid dymuniad cymhleth i'w gyflawni.

Diwrnod 16: O heddiw ymlaen byddwch chi'n rhan o grŵp neu gymuned rydych chi'n uniaethu â nhw.

Gwnaethom sylwadau eisoes yr erthygl hon y mae'r teimlad o berthyn i grŵp yn gwella hunan-barch. Gallwch chi fod yn aelod o glwb pêl-droed, cofrestru fel gwirfoddolwr i ryw fath o weithgaredd plwyf, ysgol neu gyrff anllywodraethol, gweithgaredd chwaraeon ...

Diwrnod 17: O heddiw ymlaen byddwch yn diolch cyn codi am yr holl bethau da sydd gennych (neu sy'n digwydd i chi).

Cyn codi canolbwyntio ar y positif, nid yn y problemau y mae'n rhaid i chi eu hwynebu yn ystod y dydd. Gan gymryd pum munud bob bore i feithrin gwerth diolchgarwch gallwch nodi marc cyn ac ar ôl yn eich bywyd.

Diwrnod 18: O heddiw ymlaen byddwch chi'n dechrau ysgrifennu cyfnodolyn.

Mae'n ddigon os ydych chi'n ysgrifennu mwy na thair neu bedair llinell y dydd. Mae'n ymwneud â syntheseiddio'ch diwrnod mewn ychydig linellau fel eich bod chi'n dod yn ymwybodol a ydych chi'n mynd ar y llwybr cywir. Mae hefyd yn dasg therapiwtig iawn.

Rydych chi'n rhydd i ysgrifennu mwy o linellau os dymunwch. 😉

Diwrnod 19: O heddiw ymlaen byddwch chi'n rhoi'r gorau i ddefnyddio'r elevator.

Mae dringo grisiau yn ffordd wych o wneud ychydig o ymarfer corff ychwanegol sy'n cyfrinachau rhai endorffinau yn ein hymennydd.

Diwrnod 20: O heddiw ymlaen byddwch chi'n gofalu am eich ymddangosiad corfforol a'ch hylendid personol.

Siawns ei fod yn rhywbeth yr oedd gennych eisoes mewn golwg ond nid yw byth yn brifo iddo teimlo ychydig yn fwy prydferth gyda phob diwrnod pasio. Os oes rhaid i chi brynu rhywfaint o ddillad neu fynd at y siop trin gwallt, gwnewch hynny!

Diwrnod 21: O'r diwrnod hwn ymlaen byddwch yn dechrau gofalu am anifail.

Prynu anifail anwes i chi'ch hun. Os yw'n gi neu'n gath, mae'n well eich bod chi'n ei fabwysiadu. Mae miloedd o'r anifeiliaid hyn wedi'u gadael mewn llochesi yn aros i rywun fynd â nhw adref a rhoi cariad iddynt.

Os nad ydych chi am ymrwymo i gwmni mor fawr, gallwch brynu acwariwm, rhai crwbanod ...

Gall gofalu am un o'r anifeiliaid hyn wneud i chi deimlo'n well.

A hyd yma y 21 diwrnod hyn i ddechrau newid eich bywyd. Efallai na fyddwch yn gyson â phopeth yr wyf wedi'i gynnig yn yr erthygl hon ond Gallaf eich sicrhau, os gwnewch rai o'r pethau yr wyf wedi'u hysgrifennu, y bydd eich bywyd yn newid yn rhyfeddol er gwell.

Os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, ystyriwch ei rhannu gyda'r rhai sy'n agos atoch chi. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.[mashshare]


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

  1.   Alejandra meddai

    Roeddwn i wrth fy modd â'r holl gynghorwyr, ac rwy'n addo eu rhoi ar waith ... cwtsh?