+110 Ymadroddion am y teulu na allwch eu colli

Ymadroddion am deulu

Gellir diffinio'r teulu fel grŵp o bobl, a all gynnwys cwpl sy'n byw gyda'i gilydd, sydd â phrosiectau neu gynlluniau yn gyffredin ac a allai fod â phlant ar ryw adeg; yn ychwanegol at y bobl hynny sydd â pherthynas gyfreithiol neu waed. Heddiw, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai ymadroddion i chi am y teulu, a fydd yn sicr o'ch helpu chi mewn amrywiol agweddau.

Yr ymadroddion teulu gorau

Os ydych chi'n mynd trwy broblem deuluol, efallai y gall un o'r ymadroddion hyn wneud i chi ailystyried a newid eich agwedd neu'ch meddwl; Er bod popeth yn iawn, yna gallwch o bosibl adlewyrchu a gwerthfawrogi aelodau'ch teulu yn fwy. Fodd bynnag, maent hefyd yn ddefnyddiol i'w gosod yn ein statws neu ein swyddi cyfryngau cymdeithasol, fel llun o'r cinio teulu. Heb ragor o wybodaeth, dyma'r crynhoad:

ymadroddion am y teulu

 • Mae teulu'n dod â mwy o hyblygrwydd emosiynol ac yn caniatáu ichi ddod ynghyd â bywydau pobl eraill. - Bruce Springsteen.
 • Teulu yw pan fyddwch chi'n caru rhywun i farwolaeth a byddech chi'n gwneud unrhyw beth drostyn nhw, yn ymddiried ynddyn nhw ac yn gofalu amdanyn nhw. Ac yn gyfnewid, maen nhw'n gwneud yr un peth. Dyma'r math o fond sy'n eich dal gyda'ch gilydd. - T. Bianco.
 • Mewn gwir deulu yw'r hyn rydych chi'n ei wneud. Mae'n dod yn gryf nid oherwydd nifer y pennau ar y bwrdd, ond oherwydd y defodau rydych chi'n helpu'r aelodau y mae'ch teulu'n eu creu, oherwydd yr atgofion maen nhw'n eu rhannu, oherwydd ymrwymiad amser, hoffter a chariad maen nhw'n ei ddangos i'w gilydd , ac oherwydd y gobaith ar gyfer y dyfodol sydd gennym fel unigolion ac fel uned. - Marge Kennedy.
 • Bydd gan y teulu sy'n cronni gweithredoedd da hapusrwydd toreithiog; bydd y teulu sy'n casglu drygau yn cael anffawd gormodol. - dywediad Tsieineaidd.
 • Mae'r teulu'n rhy agos atoch i gael ei gadw gan ysbryd cyfiawnder. Gellir ei gynnal gan ysbryd cariad, sy'n mynd y tu hwnt i gyfiawnder. - Ail-ddal Niebuhr.
 • Ni fydd pobl nad ydyn nhw byth yn poeni am eu cyndeidiau byth yn edrych i'r dyfodol. - Edmund Burke.
 • Beth yw'r defnydd o gynnig yr holl fympwyon i'n plant, os nad ydym yn cynnig teulu go iawn iddynt? - S. Biffi.
 • Cryfder a gwendid yw'r teulu. - Aishwarya Rai Bachchan.
 • Beth allwch chi ei wneud i hyrwyddo heddwch byd? Ewch adref a charu'ch teulu. - Mam Teresa o Calcutta.
 • Y peth olaf sy'n aros bob amser yw'r teulu. - Marlon Brando.
 • Nid ydych chi'n dewis eich teulu. Rhodd Duw i chi ydyw, yn union fel yr ydych chi iddynt. - Desmond Tutu.
 • Mae'r teulu fel cawell; mae un yn gweld yr adar yn ysu am fynd i mewn, a'r rhai y tu mewn yr un mor daer am fynd allan. - Michel de Montaigne.
 • Mae'r teulu a phriodas yn sefydliadau ym mywyd dyn sy'n debyg i ffynnon fyw: po fwyaf y tynnir dŵr, y mwyaf helaeth y mae'n llifo o'r ffynnon. - Adolfo Kolping
 • Ychydig o fodau dynol sy'n cael eu galw i reoli dinasoedd ac ymerodraethau; ond mae'n ofynnol i bob un lywodraethu'n ddoeth ac yn ddarbodus ei deulu a'i dŷ. - Plutarch.
 • Mae'r teulu'n darparu gwerthoedd sy'n aros am eich bywyd cyfan. Teulu unedig a chariadus yw'r moethusrwydd anoddaf i ddod ohono. - Daryl Hannah.
 • Mae'r teulu'n elfen allweddol ar gyfer heddwch, ar bob lefel: yn y gymdogaeth, yn y dref neu'r ddinas, yn y Wladwriaeth, yn y byd i gyd. - Y Tad Fernando Pascual.
 • Heb deulu, mae'r dyn ar ei ben ei hun yn y byd, yn crynu gyda'r oerfel. - Andre Maurois.
 • Cael lle i fynd - mae'n gartref. Cael rhywun i garu - mae'n deulu. Mae cael y ddau, yn fendith. - Donna Hedges.
 • Bydd cartref yn gryf pan fydd yn cael ei gefnogi gan y pedair colofn hon: tad dewr, mam ddoeth, mab ufudd, brawd parod. - Confucius.
 • Mae'r teulu'n sefydliad gwych. Wrth gwrs, cyfrif eich bod chi'n hoffi byw mewn sefydliad. - Groucho Marx.

ymadroddion i'r teulu

 • Y teulu yw uned sylfaenol cymdeithas, yn ogystal â gwraidd diwylliant. Mae'n ffynhonnell barhaus o anogaeth, dyrchafiad, sicrwydd ac ail-lenwi emosiynol sy'n galluogi plentyn i fentro'n hyderus i'r byd mawr a dod yn bopeth y gall fod. - Marianne Neifert.
 • Nid yw'r teulu rydych chi'n dod ohonyn nhw mor bwysig â'r teulu rydych chi'n mynd i'w gael. - Ring Lardner.
 • Yr unig graig rwy'n gwybod sy'n aros yn gyson, yr unig sefydliad sy'n gweithio yw'r teulu. - Lee Lacocca.
 • Siawns nad oes llawer o resymau dros ysgariadau, ond y prif un yw'r teulu a bydd yn gwneud hynny. - Jerry Lewis.
 • O fy hynafiaid rwy'n cadw'r llygaid glas, yr ymennydd cul a byrbwylldra'r ymladd. - Arthur Rimbaud.
 • Pan fydd gennych deulu sy'n caniatáu ichi fynegi eich hun fel yr ydych chi, dyma'r gorau y gall bywyd ei roi i chi. - Rosario Flores.
 • I berson di-drais, y byd i gyd yw ei deulu. - Mahatma Gandhi.
 • Mae teulu yn antur beryglus, oherwydd po fwyaf yw'r cariad, y mwyaf yw'r golled. Ond dwi'n cadw popeth. - Brad Pitt.
 • Teulu yw'r unig beth sy'n addasu i'n hanghenion. - Paul MCCARTNEY.
 • Nid yw teulu heb ddafad ddu yn deulu nodweddiadol. - Heinrich Böll.
 • Mae cryfder cenedl yn deillio o gyfanrwydd y cartref. - Confucius.
 • Ei alw'n clan, ei alw'n rhwydwaith, ei alw'n llwyth, ei alw'n deulu - beth bynnag rydych chi'n ei alw, pwy bynnag ydych chi, mae angen un arnoch chi. - Jane Howard.
 • Mae'r rhain yn amseroedd gwael. Mae'r plant wedi rhoi'r gorau i ufuddhau i'w rhieni ac mae pawb yn ysgrifennu llyfrau. - Cicero.
 • Teuluoedd yw'r cwmpawd sy'n ein tywys. Nhw yw'r ysbrydoliaeth i gyrraedd uchelfannau, a'n cysur pan fyddwn ni'n methu o bryd i'w gilydd. - Brad Henry.
 • Gall tywydd garw ddinistrio tŷ, ond dim ond dyn all ddinistrio cartref. - René O. Galarza.
 • Pan ddaw problemau, y teulu sy'n eich cefnogi chi. - Guy Lafleur.
 • Rheolwch eich tŷ a byddwch yn gwybod faint mae coed tân a reis yn ei gostio; magwch eich plant, a byddwch chi'n gwybod faint sy'n ddyledus gennych i'ch rhieni. - Dihareb ddwyreiniol.
 • Nid yw'r rhai sy'n siarad yn erbyn y teulu yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud, oherwydd nid ydyn nhw'n gwybod beth maen nhw'n ei ddadwneud. - Gilbert Keith Chesterton.
 • Mae teulu, natur ac iechyd yn mynd law yn llaw. - Olivia Newton - John.
 • Nid oes raid i chi roi bywyd i rywun gael teulu. - Sandra Bullock.

ymadroddion teulu

 • Mae'r teulu'n rhywbeth fel llunio adeilad tegan heb lawlyfr cyfarwyddiadau. Subramanian Ammunni Bala.
 • Y teulu yw mamwlad y galon. - Giuseppe Mazzini.
 • Mae tŷ heb blant fel cwch gwenyn heb wenyn. - Victor Hugo.
 • Mae'r teulu'n gyflenwad i ni, yn gyflenwad sy'n fwy na ni, o'n blaenau a bydd hynny'n ein goroesi gyda'r gorau ohonom. - Alphonse de Lamartine.
 • Cyn priodi roeddwn i'n ei chael hi'n anodd aros yn ffyddlon i un person. Nawr rwy'n credu yng nghynhesrwydd cartref, yn y berthynas swyddogol, yn y teulu. - Julia Roberts.
 • Teulu yw un o'r ffyrdd o gasáu ei gilydd ymhlith pobl o bob dosbarth cymdeithasol. - Arglwydd Byron.
 • Gwnewch i'ch perthnasau eich parchu mwy nag ofni chi, oherwydd mae cariad yn dilyn parch, yn fwy nag ofn casineb. - Demosthenes.
 • Mae teulu nad yw'n parchu neu'n gofalu am ei neiniau a theidiau yn deulu sydd wedi chwalu. - SS Francisco.
 • Syrthiais mewn cariad â fy ngwraig ac ni chwympais mewn cariad byth eto. Rydych chi'n anymwybodol yn cynnig ffyddlondeb i chi'ch hun: mae gennych chi deulu, rhai plant ... - Paco de Lucía.
 • Mae teulu hapus yn sgwrs hir sydd bob amser yn ymddangos yn rhy fyr. - André Maurois.
 • Os ydych chi am i'ch teulu eich caru a'ch derbyn, yna mae'n rhaid i chi eu caru a'u derbyn. - Louise Hay.
 • Nid yw'r gwir lawenydd sy'n cael ei fwynhau fel teulu yn rhywbeth arwynebol, nid yw'n dod o bethau, o amgylchiadau ffafriol ... daw gwir lawenydd o'r cytgord dwfn rhwng pobl, y mae pawb yn ei brofi yn eu calonnau ac mae hynny'n gwneud inni deimlo'r harddwch o fod gyda'n gilydd, i gefnogi llwybr bywyd ar y cyd. - Pab Francisco.
 • Casineb rhwng perthnasau yw'r dyfnaf. - disylw
 • Ni ddylai dyn esgeuluso ei deulu am fusnes. - Walt Disney.
 • Os oes gennych deulu gwych, mae gennych fywyd gwych. - John Oates.
 • Rwy'n cefnogi fy hun gyda chariad fy nheulu. - Maya Angelou.
 • Pan edrychwch ar eich bywyd, y hapusrwydd mwyaf yw hapusrwydd teuluol. - Brodyr Joyce
 • Ni allwn dorri cysylltiadau teuluol. Weithiau maen nhw'n ymestyn ychydig ond byth yn torri. - Marquise de Sévigné.
 • Teulu yw'r canllaw cyntaf yn eich bywyd. - Haywood Nelson.
 • Nid yw'r swyddfa lle mae plant yn cael eu geni a dynion yn marw, lle mae rhyddid a chariad yn ffynnu, yn swyddfa nac yn siop nac yn ffatri. Mae yna le dwi'n gweld pwysigrwydd y teulu. - Gilbert Keith Chesterton.

teulu yn dweud

 • Trin y teulu fel y byddech chi'n coginio pysgodyn bach: yn ysgafn iawn. Dihareb -Chinese.
 • Teulu yw Gwlad y galon. Mae angel yn y teulu sydd, trwy ddylanwad dirgel gras, melyster, cariad, yn gwneud cyflawni dyletswyddau yn llai blinedig a phoen yn llai chwerw. - Giuseppe Mazzini.
 • Mae teulu yn lloches mewn byd heb galon. - Christopher Lasch.
 • Ymhob ffordd bosibl, mae'r teulu'n gyswllt â'n gorffennol a'n pont i'r dyfodol. - Alex Haley
 • Pe bawn i eisiau teulu, byddwn wedi prynu ci erbyn hyn. - Mae West.
 • Pa mor ddifrifol bynnag y gall tad fod wrth farnu ei fab, nid yw byth mor ddifrifol â mab yn barnu ei dad. - Enrique Jardiel Poncela.
 • Mae'n digwydd gyda'r teulu fel gyda phethau hardd, bod ganddyn nhw fwy o ddisgleirio pan maen nhw'n amherffaith na phan maen nhw wedi gorffen. - Dug la Rochefoucauld.
 • Mae'r Llaw Sy'n Creigio'r Crud yn rheoli'r byd. - Peter De Vries.
 • Mae pob teulu hapus yn edrych fel ei gilydd; Mae pob teulu anhapus yn anhapus yn ei ffordd ei hun. - Leo Tolstoy.
 • Mae'r sawl sy'n dda yn y teulu hefyd yn ddinesydd da. - Sophocles.
 • Mae cariad teulu ac edmygedd ffrindiau yn bwysicach o lawer na chyfoeth a braint. - Charles Kuralt.
 • Mae'r bywyd teuluol hapusaf yn cael ei lusgo gan ŵr gweddw heb blant. - Franz Von Schontan.
 • Mae'r rhai heb deulu yn anwybyddu llawer o bleserau, ond mae llawer o boenau hefyd yn cael eu hosgoi. - Honoré de Balzac.
 • O'r teulu mae un yn dysgu gofalu am y llall, da'r llall, caru cytgord y greadigaeth a mwynhau a rhannu ei ffrwythau, gan ffafrio defnydd rhesymol, cytbwys a chynaliadwy. - Pab Francisco.
 • Nid yw teulu hapus ond paradwys gynnar. - John Browring.
 • Y gwasanaeth mwyaf y gall unrhyw un ei roi i'w wlad ac i fodau dynol yw tyfu teulu. - Bernard Shaw.
 • Pwy bynnag o'i hun sy'n cerdded i ffwrdd, mae Duw yn gadael iddo. - dywediad Sbaeneg.
 • Mae rhieni'n aml yn siarad am y genhedlaeth newydd fel pe na bai ganddyn nhw ddim i'w wneud ag ef. - Dienw.
 • Nefoedd gynnar yw teulu hapus. - John Bowring.
 • Y teulu? Y man hwnnw lle mae rhieni'n canfod galar eu siomedigaethau eu hunain yn llwyddiannau eu plant. - Enrique Salgado.

testun am deulu

 • Yr hyn sydd ar ôl i'w ddysgu mewn teuluoedd yw na ddylai pŵer fodoli o fewn. Francis Bacon.
 • Mae pobloedd sy'n elyniaethus i'r teulu wedi dod i ben, yn hwyr neu'n hwyrach, gan dlodi ar yr enaid. - Hermann Keyserling.
 • Mae'r dyfodol yn dibynnu, i raddau helaeth, ar y teulu, mae ganddo ddyfodol iawn cymdeithas; eu rôl arbennig iawn yw cyfrannu'n effeithiol at ddyfodol heddwch. - Ioan Paul II
 • I'r rhai na roddodd Duw blant, rhoddodd y diafol neiaint. - Dihareb.
 • Roeddwn yn bohemaidd, ond buan y daeth gogwydd teuluol i'm meddwl. Mae'n ffordd o garu yr wyf yn ei hoffi. - Kiko Veneno.
 • Gwraidd dynoliaeth yw'r teulu. - Adolfo Kolping
 • Mae dyn yn teithio ledled y byd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arno ac yn dychwelyd adref i ddod o hyd iddo - George Moore.
 • Cariad y teulu yw unig hedyn cariad y wlad ac o'r holl rinweddau cymdeithasol. - Funk Brentano.
 • Rhaid trin eich teulu a'ch cariad fel gardd. Rhaid galw amser, ymdrech a dychymyg yn gyson i gadw unrhyw berthynas yn ffynnu ac yn tyfu. - Jim Rohn.
 • Pe na bai meibion, meibion-yng-nghyfraith, brodyr a brodyr yng nghyfraith, faint o drafferth y byddai penaethiaid llywodraeth yn ei arbed eu hunain. - Álvaro de Figueroa y Torres.
 • Gall pethau eraill ein newid, ond rydyn ni bob amser yn dechrau ac yn gorffen gyda'r teulu. - Anthony Brandt.
 • I redeg teulu mae angen defnyddio tri gair. Rwyf am ei ailadrodd, tri gair: caniatâd, diolch, a sori. Tri allweddair. - Pab Francisco.
 • Mae teulu yn ddiffyg nad ydym yn gwella ohono yn hawdd. - Hermann Hesse.
 • Yr unig gyfran o ffortiwn yw hapusrwydd teuluol. - Hermann Vierordt.
 • Mae'r teulu'n golygu cychwyn ar daith i ryddid. - Lao Zi.
 • Gyda'i gilydd yw un o'r cynhwysion pwysicaf ym mywyd y teulu. - Barbara Bush.

Ymadroddion teulu

 • Ym mywyd teuluol, cariad yw'r olew sy'n lleddfu ffrithiant, y sment sy'n clymu, a'r gerddoriaeth sy'n dod â chytgord. - Eva Burrows.
 • Anaml y mae aelodau o'r un teulu yn tyfu i fyny o dan yr un to. - Richard Bach.
 • Mae tad da werth cant o athrawon. - Jean-Jacques Rousseau.
 • Nid yw dyn yn teimlo'n gyflawn gyda theulu yn unig, mae'n waith sydd hefyd yn rhoi ein hunaniaeth i ni. - Dustin Hoffman.
 • Teulu yw'r peth pwysicaf yn y byd - y Dywysoges Diana.
 • Mae'r teulu'n un o gampweithiau natur - George Santayana.
 • Ar ddiwedd y dydd dylai'r teulu wneud popeth yn anghofiadwy - Mark V. Olson.
 • Mae teulu'n golygu nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl neu ei anghofio - David Ogden Stiers.
 • Nid yw teulu'n rhywbeth pwysig, mae'n bopeth - Michael J. Fox.
 • Beth allwch chi ei wneud i hyrwyddo heddwch byd? Ewch adref a charu'ch teulu - Teresa o Calcutta.
 • Nid oes ots pa mor wael yw dyn. Os oes ganddo deulu, mae'n gyfoethog - Dan Wilcox.
 • Nid oes unrhyw beth fel cartref a theulu i fod yn wirioneddol gyffyrddus - Jane Austen.
 • Gofalu am eich teulu yw'r hyn y mae teulu'n ei wneud - Mitch Albom.
 • Ddim yn werth eich bywyd am unrhyw beth, heblaw am eich teulu eich hun - Anhysbys.
 • Os oes rhaid i chi wneud rhestr o flaenoriaethau yn eich bywyd, dylai rhif un fod yn deulu - Anhysbys.

Gobeithio bod yr ymadroddion am y teulu wedi bod at eich dant. Ar ein gwefan gallwch ddod o hyd i ragor o ymadroddion ar bynciau amrywiol, felly rydym yn eich gwahodd i'w bori. Yn olaf, rydym yn eich gwahodd i adael sylw gyda'ch hoff ymadrodd, ni waeth a ydym wedi'i gynnwys ai peidio.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

7 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Mary meddai

  muy bonito

 2.   Ariana meddai

  muy bonito

  1.    gianella yañez meddai

   ZSE fflysio eich hyll oherwydd bydd hynny alluda aserr oksa mab da gyda'ch rhieni, mxndmansdjdbjsnxbmnbzxnbzn nBnBxb NBXJHSBdjxnZJNxjbjzNBXncbHJDGugshijdoqioskaKJKCnjdbfuehgAKJDkncfkjdhifjgisoejerñlskfklsdnjkgdhrjghkdjxnvkjnjdfghkjdnkjkdfnm cxnvjkdsgvnfmdxksndrjlkx, clksvfjcmdm xlskdoekkdjkmcdckrjkjfirjifelwkdlaklkszjkjckjekfejirioq ejndkewjlerjlkewjojrkljkejroijñkejroñjeklfjklsjdlk fjksljdkfljmsdkfnkjjfnkjksjfkjdkjlñkjlñkjdlñkk {k {koiopfifgodrkofkjxnkjjnmkj vkdjkjfkjdsfkjdkjkdkljdklsjfdskjkdjskjsdkjkdsjkfjksnjlsdjñjkjskdjlksdlksklkjksñkkjskdjasljflkjdksladlaslkdlfjklaldkjlkjfkldsjkljfkljdslkkkfjlgjlksfkdjgfdsjkjgkjskfhgjñjgñokfjsñdlkjdlñññññjglksdjrtkjewsjfkljskjkljwelirkjflkjslkdjoi ierjwokfdjsjfkjdkjdkjkjkfljdls {kfslgjlkggorifkkkewrhedjnsbchdsgfkjcnfmdnchdjgbfmnvhabdfmnfkerjujfndjbjhrbfjbdfvncjnvbdvjnfd

 3.   mavilla meddai

  pa mor hyfryd roeddwn i'n ei hoffi, roeddwn i'n teimlo'n hapus

 4.   dienw meddai

  feo

 5.   luisa meddai

  maen nhw'n brydferth

 6.   Ariana meddai

  mae wedi ei ysgrifennu: hardd; ond, pe bawn i'n ei hoffi

bool (gwir)