Yr ymadroddion gorau ar gyfer mam a dad diolchgarwch neu ben-blwydd

Heddiw rydym wedi penderfynu cyhoeddi crynhoad o ymadroddion ar gyfer mam a dad hynny Byddant yn ddefnyddiol iawn ar ddiwrnodau arbennig, fel eu pen-blwydd, diwrnod y fam, diwrnod y tad neu ddim ond diwrnod rydych chi am wneud manylion

Mae ein rhieni nid yn unig yn gyfrifol am ein magu a'n dysgu sut i oroesi yn y byd; Maent hefyd yn dod â llawer o gariad ac anwyldeb atom, sy'n hanfodol ar gyfer datblygiad dynol iawn.

Er gwaethaf y ffaith ein bod weithiau'n anghofio pa mor bwysig ydyn nhw, neu yn hytrach rydyn ni'n anghofio diolch iddyn nhw am bopeth maen nhw wedi'i wneud i ni, gallwn ni bob amser eu hatgoffa ar unrhyw ddiwrnod neu ar ddyddiad arbennig; felly rydyn ni'n gobeithio y bydd rhai o'r ymadroddion hyn ar gyfer mam a dad yn ddefnyddiol i chi.

Gan fod ymadroddion y gallwn eu defnyddio ar gyfer mamau ac eraill yn unig ar gyfer tadau, mae'n well gennym ni gategoreiddio'r crynhoad yn ddwy ran: ymadroddion i dad ac eraill i fam. Yn y ffordd honno gallwch ddewis yr un sydd ei angen arnoch yn haws.

Ymadroddion ar gyfer mam

ymadroddion i famau

I chi a roddodd bopeth imi, heb ofyn am ddim
I chi a adawodd bopeth i mi
I chi a roddodd bopeth i mi ...
Diolch Mam

Miliwn o ddiolch ac oes o hapusrwydd, i'r unig berson yn y byd a fydd gyda mi bob amser trwy drwch a thenau, fy Mam.

Dim ond un person sydd bob amser yn edrych arnom gyda'r un llygaid.
Iddi hi rydyn ni bob amser yn giwt a hardd.
Iddi hi ni yw'r mwyaf deallus a thalentog yn y byd.
Iddi hi rydyn ni bron yn berffaith, heb ddiffygion.
A yw ein mam
Ga i fyw am byth!
Diolch Mam a llongyfarchiadau ar eich diwrnod!

Mam ti yw fy nghariad mwyaf, fy balchder mwyaf a menyw fy mywyd.
Diolch am bopeth rydych chi wedi'i roi i mi a diolch am fod yn Mam i mi!

Diolch Mam am bopeth rydych chi wedi'i roi i mi.
Diolch i chi am ddod â mi i'r byd, fy bwydo, gofalu amdanaf a cheisio fy ngwneud yn berson da.
Diolch i chi am yr hyn y gwnaethoch chi ei ddysgu i mi a'r cariad y gwnaethoch chi ei greu ynof.
Diolch i chi am wneud i mi ddeall mai gwir gariad yw'r hyn sy'n rhoi ei hun, heb ddisgwyl dim yn ôl.

I chi a oedd bob amser â'ch breichiau ar agor a'ch calon yn llawn cariad tuag ataf, dymunaf bob hapusrwydd i chi yn y byd.
Diolch i chi a chael diwrnod braf yn gwybod bod pawb yn eich caru.

Mam, ni fyddai popeth sydd gen i wedi bod yn bosibl heboch chi.
Popeth rydw i wedi'i gyflawni, diolch i chi
Diolch am fy helpu, fy annog a fy ngwthio i'r hapusrwydd yr wyf wedi'i gyflawni.
Heboch chi ni fyddai unrhyw beth wedi bod yn bosibl.

Diolch Mam am eich cariad, amynedd, dealltwriaeth a rhoi i fyny gyda fy ysbail trwy'r amser.
Peidiwch byth ag anghofio fy mod i'n caru cymaint o TQM arnoch chi ...

Mam, yr anrheg orau y gallaf ei rhoi ichi a gwn mai hon yw'r un y byddwch chi'n ei hoffi fwyaf, fy nghalon a fy holl gariad ydyw.

Hyd yn oed os gwnaf fynydd o roddion, ni fydd yn ddigon diolch i chi am bopeth rydych wedi'i wneud i mi.
Hyd yn oed os af i ddiwedd y byd a dod â'r anrheg ddrutaf atoch, gwn na fyddaf yn gallu talu am bopeth yr ydych wedi'i wneud i mi, popeth yr ydych wedi'i ddioddef a'r caledi yr ydych wedi mynd drwyddo i'm gwneud. dyn.
Diolch Mam.

Mam, gwnaethoch chi fy nghario yn eich bol ac yna yn eich breichiau ac ar eich ysgwydd.
Beth arall alla i ei wneud ond rhoi fy holl gariad i chi!
Diolch Mam a Llongyfarchiadau!

Rwy'n cadw'r holl gariad sydd gen i, i'w roi i chi fesul tipyn bob dydd sy'n weddill o fy mywyd. Rydw i'n caru ti mam
Llongyfarchiadau.

Boed i Dduw eich cael chi mewn gogoniant mam annwyl.
Yma rydyn ni i gyd yn dy golli di, yn dy gofio ac yn dy golli di.

Diolch Mam am fod gyda mi trwy'r amseroedd da, y drwg a'r gwaethaf.
Am fod yn barod bob amser pan oeddwn i angen chi.
Am agor fy mreichiau pan nad oedd gen i unman i fynd
Am godi fy ysbryd pan fethais
Am ymddiried ynof pan nad oeddwn hyd yn oed yn ymddiried yn fy hun
Am eich ffydd heb derfynau a'ch cariad anfeidrol.
Diolch yn fawr a mil o ddiolch Mam.

Mae pwy sy'n trin menyw fel tywysoges yn dangos iddi gael ei magu gan frenhines.
Ar Ddydd y Frenhines: Llongyfarchiadau Mam!

 

ymadroddion ar gyfer mam

 

Pan nad oedd gen i unrhyw un i droi ato, roeddwn i'n gwybod y gallwn i ddibynnu arnoch chi.
Pan gaewyd yr holl ffyrdd, eich drws oedd yr unig un a oedd ar agor bob amser.
A phan aeth popeth yn anodd yno roeddech chi wrth fy ochr yn dweud wrtha i y byddai popeth yn iawn.
Diolch Mam am bopeth wnaethoch chi ac am bopeth y byddech chi'n gallu ei wneud pe bawn i'n gofyn i chi.
Heboch chi ni fyddwn yn pwy ydw i heddiw.
Mae arnaf i gyd i chi.

Diolch Mam am fod yn rhif 1 yn y byd ac am roi'r lwc a'r hapusrwydd i mi mai chi yw fy Mam.

Rwy'n dymuno y gallwn fynd yn ôl mewn amser, nid i unioni rhywbeth o'i le, ond i gofleidio rhywun sydd wedi mynd.
Rwy'n dymuno y gallwn fynd yn ôl mewn amser, nid i fod yn blentyn eto, ond i gusanu fy mam fy mod yn colli mwy a mwy.
Llongyfarchiadau Mam ble bynnag yr ydych ac efallai y bydd Duw gyda chi mewn gogoniant.

Diolch Mam, am roi bywyd i mi, am ganiatáu imi adnabod y byd hwn, am roi'r nerth imi fod yn well bob dydd.
Diolch i chi am roi eich cariad diamod i mi, am y cwtsh hynny sy'n fy nghysuro ac yn gwneud i mi deimlo mai chi yw'r gorau a roddodd Duw yn fy mywyd.

Diolch Mam, am godi pan gwympais, am fy nghefnogi pan na allwn barhau, am fod yn esiampl imi ac am roi popeth a oedd gennych.

Diolch Mam am ddioddef blys, poenau a blynyddoedd o amddifadedd.
Am ddweud "Ydw i Fywyd" a dod â mi i'r byd hwn, er ei bod yn anodd ichi ffarwelio â'r byd yr oeddech chi'n breuddwydio amdano'ch hun.
Diolch Mam a Llongyfarchiadau ar y diwrnod hwn.

Y dydd Sul hwn mae miloedd o blant yn gweld Sul y Mamau o'r nefoedd, oherwydd ni chawsant gyfle i gael eu geni.
Diolch Mam oherwydd nid oedd hynny erioed yn opsiwn i chi.
Diolch miliwn o Mamau

Mam, chi yw'r golau arbennig hwnnw sydd bob amser yn tywynnu, pan fydd eraill wedi fy ngadael yn y tywyllwch.
Chi yw'r drws hwnnw bob amser yn agored i mi bob amser.
Diolch am eich cariad diddiwedd.

geiriau i fam

Ni fyddwn byth yn gweld tynerwch ac anwyldeb sy'n hafal i fam mewn bywyd.
Mae fy mam yn gweddïo drosof, hyd yn oed pan nad wyf ond yn gweddïo drosof fy hun.
Mae fy mam yn fy nghofio pan nad ydw i hyd yn oed yn ei wneud fy hun.
Byddai fy mam yn rhoi'r byd i gyd i mi pe bai yn ei dwylo.
Nid oes unrhyw gariad y gellir ei gymharu.
Peidiwch â gadael am yfory y cwtsh y gallwch chi ei roi i'ch mam heddiw, cusan neu ymadrodd o ddiolch, a fydd yr anrheg orau yn y byd iddi hi.
Sul y Mamau Hapus!

Dim ond cariad mam sy'n cefnogi ei phlentyn, pan fydd pawb arall yn stopio.
Dim ond cariad mam sy'n ymddiried, pan nad oes unrhyw un arall yn credu.
Dim ond cariad mam sy'n maddau, pan na fyddai unrhyw un arall yn deall.
Dim ond cariad mam sy'n gwrthsefyll unrhyw adeg o dreial.
Nid oes cariad daearol arall yn fwy na chariad mam.

Diolch Mam am fod yn angel i mi ... a llongyfarchiadau i'r holl «Fam Angylion» ar eich diwrnod.

Am y cariad diamod hwnnw y gall mam yn unig ei roi Llongyfarchiadau i Mam!

I Frenhines y tŷ hwn, gwraig a mam. Llongyfarchiadau.

Mil o ddiolch i'm GRANDMOTHER a roddodd y cariad mwyaf a harddaf yn fy mywyd i ... FY MAM.

I'r Mamau, sy'n disgleirio hyd yn oed yn fwy na'r sêr, yn fwy tyner na'r Lleuad ac yn ein bwydo'n fwy na'r Haul. Llongyfarchiadau ar eich diwrnod!

Ymadroddion ar gyfer Sul y Mamau

Ymadrodd ar gyfer diwrnod y fam  

 • Ti yw'r gorau ohonof i. Rydw i'n caru ti mam!.
 • Boed i chi gael eich llenwi â hapusrwydd ar y diwrnod hwn wrth ichi lenwi fy mhlentyndod.
 • Y gair harddaf ar wefusau dyn yw'r gair mam a'r alwad felysaf yw fy mam.
 • Calon mam yw'r lle harddaf i blentyn a'r unig un na all byth ei golli.
 • Nid yw llawlyfr cyfarwyddiadau yn dod â bywyd, ond mae'n dod gyda mam giwt fel chi.
 • Cariad mam yw'r tanwydd sy'n gwneud i'r bod dynol gyflawni'r amhosibl.
 • Pryd bynnag mae angen llaw arnaf, rydych chi'n rhoi tri i mi! Diolch Mam !.
 • Ni ellir cymharu cariad mam tuag at blentyn ag unrhyw beth arall yn y byd. Nid yw'n gwybod unrhyw gyfraith na thrugaredd, mae'n meiddio gwneud unrhyw beth ac yn malu popeth sy'n ei wrthwynebu. Christie Agatha
 • Peidiwch byth yn y byd a welwch dynerwch yn well, yn ddyfnach, yn fwy anhunanol ac yn wir na mam eich mam. Balzac
 • Mae bywyd yn dechrau trwy ddeffro a charu wyneb fy mam. George Elliot.
 • Mae mam yn rhywun sydd, er gwaethaf eich holl fethiannau, yn parhau i garu a gofalu amdanoch fel petaech chi'r person gorau yn y byd.
 • Stopiwch chwilio am rywun sy'n eich caru am byth ac nad yw'n cefnu arnoch chi. Mae gennych chi eisoes !. Ydy'ch mam !.
 • Mae mamau yn dal dwylo eu plant am gyfnod yn unig, ond eu calonnau - am byth.
 • Calon mam yw'r unig brifddinas teimlad nad yw byth yn torri, ac y gellir cyfrif yn ddiogel arni bob amser ac ar bob adeg.
 • Bob dydd rydw i ychydig yn debycach i fy mam ... allwn i ddim bod yn fwy balch!
 • Sylweddolais fy mod yn edrych ar y cariad puraf y byddaf byth yn ei wybod bob tro yr edrychaf ar fy mam.
 • Mae yna lawer o ryfeddodau yn y bydysawd. Ond campwaith y greadigaeth yw calon mam. Llongyfarchiadau, mam!
 • Pan fyddwch chi eisiau teimlo cariad, meddyliwch am eich mam a bydd eich calon yn llenwi ag ef.
 • I bwy y cysegrodd ei fywyd cyfan i mi, heb amodau, heb ofyn am ddim yn gyfnewid. Diolch Mam !.
 • Gyda chariad rwy'n dweud wrthych, gyda chariad rwy'n ei roi i chi, diwrnod mam hapus ac efallai y byddwch chi wrth fy ochr bob amser.

Ymadroddion i dad

ymadroddion i'r tad

 

Diolch Dad am roi cymaint i mi ac mae'n ddrwg gen i am allu rhoi cyn lleied i chi.

Am gariad mawr fy mywyd, yr un na fydd byth yn fy siomi na thwyllo arnaf gyda pherson arall. I'r un a fydd bob amser yn ffyddlon i mi ac a fydd ar fy ochr bob amser. I'r un a fydd bob amser yn ffyddlon i mi ac a fydd yn cytuno â mi bob amser.
I fy Nhad ... Llongyfarchiadau!

Rwy'n colli ti Dad, rydw i eisiau cwtsh gennych chi, y math sy'n tynnu hyd yn oed fy hwyliau drwg ac yn fy llenwi â nerth am oes.

Dad rwyt ti'n haeddu llawer mwy na'r hyn sydd gen ti, pe gallwn i roi teyrnas gyfan i ti gan mai ti yw fy mrenin. Llongyfarchiadau ar Sul y Tadau!

Gyda chi rhoddodd Duw ffydd arbennig imi ac ehangu fy nghalon i gofleidio trysor sydd ynoch chi, fy annwyl Dad.

Dad, diolch ac nid am fy mhlesio, ond am geisio rhoi'r gorau ohonoch i mi bob amser.

Llongyfarchiadau Dad! A diolch am fod wrth fy ochr bob amser ...

Dad Rwy'n dymuno eich bod chi yma gyda mi neu fi yno gyda chi neu ein bod gyda'n gilydd yn unrhyw le heddiw.

Dad, myfi yw'r cyfan yr wyf, oherwydd gwnaethoch fi fel hyn. Diolch.

Dad, diolch am fod yn dad i a hefyd fy ffrind gorau trwy drwchus a thenau.

Ar gyfer fy annwyl dad a oedd bob amser eisiau'r gorau i mi, heddiw rwy'n anfon y llinellau hyn yn galonog gyda fy niolch i chi.

ymadroddion i dad

 

Dim ond pum llythyr yw TAD, ond mewn tad go iawn maen nhw'n golygu pum peth: CEFNOGAETH, GOFAL, Ymroddiad, CARU ANHYSBYS a DEALLTWRIAETH. Diolch Dad am roi cymaint i mi.

Beth amser yn ôl darganfyddais er nad ydyn nhw'n ein caru ni fel rydyn ni eisiau, nid yw'n golygu nad ydyn nhw'n ein caru ni gyda phopeth sydd ganddyn nhw, oherwydd mae yna bobl sy'n ein caru ni, ond ni allant ei ddangos. Diolch Dad am fy ngharu cymaint ac ni allaf ei ddeall.

Sut mae'n brifo meddwl amdanoch chi a pheidio â chael wrth fy ochr ar y diwrnod hwn. Llongyfarchiadau ar Sul y Tadau!

Diolch Dad, am ddau ddegawd gwnaethoch i goeden ein cariad dyfu a nawr ni allwn ond chwerthin a mwynhau'r ffrwythau.

Llongyfarchiadau Dad, hyd yn oed os ydych chi'n bell i ffwrdd rwy'n eich caru chi gyda'r hoffter mwyaf a all fodoli.

Dad rydych chi'n dal yn bwysig iawn i mi, er nawr rydych chi hefyd yn dad-cu.

Diolch Dad, ni welir cariad mewn ymadroddion tlws, ond mewn gweithredoedd fel y gwnaethoch gyda mi.

Nid yw'r anrhegion gorau yn cael eu lapio, rydyn ni'n eu cario wedi'u cuddio o fewn ein calonnau. Llongyfarchiadau ar Sul y Tadau.

Fy nheulu i a'r rhai sydd wedi ymuno ag ef yw fy holl drysorau a'ch Tad yw'r mwyaf yn eu plith.

Diolch i ti Dad am droi realiti oer yn brofiad melys, am fy mod i erioed wedi bod yn ffenestr gobaith yn fy mywyd.

Bendithiodd Duw fi trwy roi'r Tad gorau yn y byd i mi, chi. Byddaf bob amser yn diolch i Dduw am eich cael chi, fy Nhad.

Rhieni mae yna filiynau ledled y byd, ond tad sy'n caru fel chi ... dim. Llongyfarchiadau ar Sul y Tadau!

Diolch i ti Dad, nid am achub anawsterau bywyd i mi, ond yn hytrach am fy nysgu i'w goresgyn.

Dad Rydw i eisiau i'r dyddiau, y misoedd, y blynyddoedd fynd heibio ac i chi barhau wrth fy ochr am byth, fel nad ydw i byth yn brin o'ch cyngor, eich hoffter, eich cefnogaeth a'ch cariad tragwyddol. Llongyfarchiadau ar Sul y Tadau!

Ymadroddion ar gyfer Sul y Tadau

Ymadroddion i dad ar ddiwrnod y tad  

 • Mae gen i arwr anorchfygol ... dwi'n ei alw'n dad!
 • Dad, gwn y gallaf bob amser ddibynnu arnoch chi, gyda'ch cariad a'ch doethineb. Heddiw, hoffwn ddiolch ichi am bopeth yr ydych wedi'i wneud ac yn dal i wneud i mi. Rwy'n dy garu di, diwrnod tad hapus!
 • Tad yw arwr cyntaf mab a chariad cyntaf merch.
 • Etifeddiaeth orau tad i'w blant yw ychydig o'i amser bob dydd. Sul y Tadau Hapus !.
 • Dad, mae gen i atgofion o fy mhlentyndod pan welais i chi fel cawr. Heddiw, rydw i wedi tyfu ac rwy'n dal i'ch gweld chi'n fwy.
 • Mae bywydau’r plant yn pasio’n hapus yng nghysgod tad da, fel y ffrind a’r cyfrinachol sy’n adlewyrchu tynerwch, caredigrwydd a chariad. Diwrnod Hapus!.
 • Weithiau bydd y dyn tlotaf yn gadael yr etifeddiaeth gyfoethocaf i'w blant: cariad.
 • Gwyn ei fyd y dyn sy'n clywed sawl llais tyner yn ei alw'n Dad. (Plentyn Lydia)
 • Yn y nefoedd yn uniongyrchol, ar ôl Duw, daw tad. (Mozart).
 • Mae bod yn dad yn plannu ac yn gwreiddio. Mae'n dysgu bywyd law yn llaw, gyda dewrder a phenderfyniad. Diwrnod Hapus!.
 • Rhiant yw rhywun sy'n eich cefnogi pan fyddwch chi'n crio. Pwy sy'n eich twyllo pan fyddwch chi'n torri'r rheolau, sy'n disgleirio â balchder pan fyddwch chi'n llwyddiannus ac sydd â ffydd ynoch chi, hyd yn oed pan na wnewch chi hynny.
 • Mae brawd yn gysur, mae ffrind yn drysor, ond mae tad yn ddau. (Franklin).
 • Mae gan riant ddoethineb athro a didwylledd ffrind. Sul y Tadau Hapus !.
 • Mae fy annwyl dad yn dal i fod yn albwm lluniau gwych wedi'i storio er cof am fy nghalon.
 • Pan fyddaf yn anghywir, rydych chi'n fy helpu. Pan fyddaf yn amau ​​eich bod yn fy nghynghori a phryd bynnag y byddaf yn eich galw, rydych wrth fy ochr. Diolch Dad.
 • Dad, rydych chi'n gefnfor o ddoethineb a phrofiad i'n tywys trwy'r creigiau a'r drain.
 • Mae tad nid yn unig yn rhywun sy'n mynd â chi yn ei freichiau ac yn eich helpu ar adegau o anhawster. Ef hefyd yw'r un sy'n eich pwyntio i'r cyfeiriad cywir ac yn eich arwain ar y llwybr cywir. Sul y Tadau Hapus !.

Hyd yn hyn daeth yr ymadroddion ar gyfer mam a dad, gobeithiwn eich bod wedi eu mwynhau ac yn ddefnyddiol at ba bwrpas bynnag yr oeddech yn edrych. Ar y llaw arall, os mai dim ond chwilfrydedd yr ydych wedi'u darllen, rydym yn argymell eich bod yn gwneud ychydig o fanylion i'ch rhieni os oes gennych amser heb eu hatgoffa pa mor rhyfeddol ydyn nhw a pha mor ddiolchgar ydych chi o'u cael yn eich bywyd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)