53 ymadrodd i wneud heddwch yn y byd

"Gadewch i ni wneud cariad, ac nid rhyfel" oedd slogan blaenwr y Chwilen John Lennon, a nododd hefyd mewn cân hynny "Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cariad" (y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw Cariad). Ac roedd yn cyfeirio at frwydr ddiflino dynoliaeth i gyrraedd y wladwriaeth uchel honno yr ydym fel arfer yn ei galw heddwch.

Mae llawer wedi sicrhau bod y llwybr at heddwch yn dechrau gyda chariad pur at ein cyd-ddynion. Fodd bynnag, mae rhai ffeithiau wedi dangos inni y gall hyd yn oed teimlad hardd fel hyn fod yn wraidd gwrthdaro. Yn seiliedig ar hyn gallwn ddweud, er mwyn sefydlu heddwch, mae'n rhaid i ni ei wneud yn benderfyniad bywyd. Mae llawer wedi bod yn bobl nodedig sydd wedi gweithio tuag at ei gyrraedd, gan fod y weledigaeth o fyd gwell, yn ddiamheuol yn ystyried cydbwysedd y gall pob bod dynol ddatblygu mewn amgylchedd o barch a derbyniad, i Dyma beth yw'r Mahatma gwych. Roedd Gandhi yn cyfeirio at pan ddywedodd: "Nid oes unrhyw ffordd i heddwch, heddwch yw'r ffordd."

53 ymadrodd gwych o heddwch

Roedd yr awydd am lesiant a datblygiad cymdeithas uwchraddol yn cyffwrdd â chalonnau pobl a oedd yn deall mai'r unig ateb posibl i'r byd wedi'i ysgrifennu mewn termau heddychlon. Nesaf, rydyn ni'n dangos i chi'r 53 ymadrodd mwyaf rhagorol sy'n gysylltiedig â chwilio am gyflwr heddwch:

  1. "Arglwydd, gwna fi yn offeryn dy heddwch; lle mae casineb gadewch imi hau eich cariad; lle mae clwyf, sori; lle mae amheuaeth, ffydd ... O athro dwyfol, paid â rhoi cymaint i mi geisio cysur, ag i gonsol; i'w deall fel deall; i gael eich caru fel i garu ”.- San Francisco de Asis.
  2. "Os ydym yn gweithredu tit ar gyfer tat, bydd y byd i gyd yn mynd yn ddall." Mahatma Gandhi.
  3. "Dim digon i siarad am heddwch. Rhaid credu ynddo a gweithio iddo ".- Eleanor Roosevelt.
  4. "Mae'r heddwch yn dechrau gyda gwên".- Teresa o Calcutta.
  5. "Os ydyn ni eisiau byd o heddwch a chyfiawnder, mae'n rhaid i ni roi cudd-wybodaeth yn bendant yng ngwasanaeth cariad." Antoine de Saint-Exupéry.
  6. "Pan fydd pŵer cariad yn gorchfygu cariad pŵer, bydd y byd yn gwybod heddwch" .- Jimi Hendrix.
  7. "Gwyn ei fyd yr un a all, heb ei ystyried, wylio'r oriau, y dyddiau a'r blynyddoedd yn mynd heibio yn bwyllog, gydag iechyd corfforol a heddwch meddwl. Alexander Pab.
  8. “Mae heddwch nid yn unig yn absenoldeb rhyfel; Cyn belled â bod tlodi, hiliaeth, gwahaniaethu ac allgáu, bydd yn anodd i ni gyflawni byd o heddwch. " Rigoberta Menchu.
  9. “Ni ellir cynnal heddwch trwy rym; dim ond gyda dealltwriaeth y gellir ei gyflawni. " Albert Einstein.
  10. "Bydd y person nad yw mewn heddwch ag ef ei hun yn berson sy'n rhyfela â'r byd i gyd." Mahatma Gandhi.
  11. "Breuddwydiwch am fyd o gariad a heddwch a byddwn yn gwneud iddo ddod yn wir." John Lennon.
  12. “Os ydych chi am wneud heddwch â’ch gelyn, rhaid i chi weithio gydag ef. Yna bydd yn dod yn bartner i chi. " Nelson Mandela.
  13. "Peidiwch â gadael i weithredoedd eraill ddinistrio'ch heddwch mewnol." Dalai Lama.
  14. "Os gall y ci a'r gath fod gyda'i gilydd, pam na allwn ni i gyd garu ein gilydd? .- BobMarley.
  15. "Mae gan yr un sydd â heddwch yn ei gydwybod bopeth" .- Don Bosco.
  16. "Mae heddwch anghyfiawn yn well na rhyfel cyfiawn" .- Neville Chamberlain.
  17. "Ni fu erioed ryfel da, na heddwch gwael" .- Benjamin Franklin.
  18. "Daw heddwch o'r tu mewn, peidiwch â chwilio amdano mewn man arall" .- Bwdha
  19. "Maddeuwch eraill, nid oherwydd eu bod yn haeddu cael maddeuant, ond oherwydd eich bod yn haeddu heddwch." Desmond Tutu.
  20. “Rwy’n gwbl argyhoeddedig bod gwyddoniaeth a buddugoliaeth heddwch dros anwybodaeth a rhyfel, y bydd cenhedloedd yn uno yn y tymor hir i beidio â dinistrio ond i adeiladu, a bod y dyfodol yn perthyn i’r rhai sydd wedi gwneud llawer er budd dynoliaeth." .- Louis Pasteur.
  21. "Pan ofynasant imi am arf a allai wrthweithio pŵer y bom atomig, awgrymais y gorau oll: heddwch." Albert Einstein.
  22. “Os ydyn ni am fwynhau, rhaid i ni warchod yr arfau yn dda; os oes gennym arfau; os oes gennym arfau, ni chawn heddwch byth. " Cicero
  23. "Un o'r gwirioneddau mwyaf tragwyddol yw bod hapusrwydd yn cael ei greu a'i ddatblygu mewn heddwch" .- Bertha Von Huttner
  24. "Nid yw gwir heddwch yn gysylltiedig yn syml ag absenoldeb rhyfeloedd, mae'n ymwneud â phresenoldeb cyfiawnder." Jane Addams
  25. “Os ydych chi'n ceisio doethineb, arhoswch yn dawel; os ydych chi'n chwilio am gariad, byddwch chi'ch hun; ond os ydych chi'n chwilio am heddwch, byddwch yn llonydd ". Becca lee
  26. "Mae'r heddwch ynoch chi'n cychwyn yr eiliad y byddwch chi'n penderfynu peidio â chaniatáu i berson neu ddigwyddiad arall reoli'ch emosiynau." Chodron Pema
  27. "Yng nghanol symudiad ac anhrefn, lladdwch heddwch ynoch chi'ch hun." Chopra Deepak.
  28. “Nid oes angen pobl fwy llwyddiannus ar y blaned. Mae taer angen mwy o heddychwyr, iachawyr, adferwyr, "storïwyr" a chariadon o bob math ar y blaned. " Dalai Lama
  29. “Os ydym am gael heddwch ar y ddaear, rhaid i’n teyrngarwch fynd y tu hwnt i’n hil, llwyth, dosbarth, a’n cenedl; ac mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni ddatblygu mewn byd sydd â safbwyntiau ".- Martin Luther King Jr.
  30. “Profir hapusrwydd, llwyddiant, heddwch a chariad pan fyddwn yn byw yn unol â hynny. Nid yw'r rhain yn bethau sydd gennych chi, maen nhw'n bethau rydych chi'n eu gwneud ".- Steve Maraboli
  31. "Mae heddwch bob amser yn brydferth" .- Walt Whitman
  32. "Ni allwch ddod o hyd i heddwch trwy osgoi bywyd." Virginia Woolf.
  33. "Dewiswch eich meddyliau yn ofalus. Cadwch y rhai sy'n cynnig heddwch i chi. Gwaredwch y rhai sy'n eich cynrychioli chi yn dioddef. Ac felly byddwch chi'n gwybod bod eich hapusrwydd yn syniad i ffwrdd ".- Nishan panwar
  34. “Dyna pam mae America, os ydych chi eisiau heddwch, yn gweithio dros gyfiawnder. Os ydych chi eisiau cyfiawnder, amddiffynwch fywyd. Os ydych chi eisiau bywyd, cofleidiwch y gwir, y gwir a ddatgelwyd gan Dduw. " John Paul II
  35. “Heddwch yw harddwch bywyd. Yr haul llachar, gwên plentyn, cariad mam, llawenydd tad, undeb y teulu. Hyrwyddiad dyn, buddugoliaeth achos cyfiawn, buddugoliaeth gwirionedd. " Menachem Dechreuwch
  36. “Nid absenoldeb gwrthdaro yw heddwch. Dyma'r gallu i ddelio ag ef mewn termau heddychlon. " Ronald Reagan
  37. “A wnes i gynnig heddwch heddiw?
  38. A ddeffrais wên ar wyneb rhywun?
  39. A ddywedais eiriau o anogaeth?
  40. Gadewch i mi fynd o fy dicter a drwgdeimlad?
  41. A wnes i faddau? Oeddwn i wrth fy modd?
  42. Dyma'r cwestiynau hanfodol ".- Henri Nuwen
  43. “Er mwyn dod â heddwch i bawb, rhaid i chi ddisgyblu eich meddwl eich hun yn gyntaf. Os gall dyn reoli ei feddwl fe ddaw o hyd i'r ffordd i oleuedigaeth, a bydd pob doethineb a rhinwedd yn dod ato'n naturiol. " Buddha
  44. “Rwy’n gwylio’r byd yn trawsnewid yn anialwch yn araf. Rwy'n clywed agosrwydd y mellt y bydd un diwrnod yn ein dinistrio hefyd. Rwy'n teimlo dioddefaint miliynau, ac er hynny, wrth edrych ar yr awyr rywsut rwy'n teimlo y bydd popeth yn newid er gwell, ac fel hyn, bydd creulondeb yn dod i ben, ac yna bydd heddwch a llonyddwch yn dychwelyd unwaith eto " .- Ana Frank
  45. "Mae llawer o bobl yn byw mewn amgylchiadau anhapus, ac eto nid ydyn nhw'n cymryd y cam cyntaf i newid eu sefyllfa oherwydd eu bod wedi'u cyflyru i fywyd o ddiogelwch, cydymffurfiaeth, a all ymddangos i ddod â thawelwch meddwl, ond mewn gwirionedd nid oes unrhyw beth yn fwy niweidiol. yr ysbryd anturus ".- Christopher McCandless
  46. "Er mwyn goroesi mewn heddwch a chytgord, unedig a chryf mae'n rhaid i ni fod yn berson, yn faner, yn genedl" .- Pauline Hanson
  47. Nid yw maddeuant bob amser yn hawdd. Weithiau mae'n teimlo'n fwy poenus na'r clwyf a ddioddefwyd gennym, gan faddau'r un a'i achosodd arnom. Eto, nid oes heddwch heb faddeuant ".- Marianne Williamson
  48. "Ni fyddwch byth yn dod o hyd i dawelwch meddwl, nes i chi wrando ar eich calon." george Michael
  49. "Gellir llenwi pob anadl a gymerwn, pob pas a gymerwn â heddwch, cariad a thawelwch" .- Titch nhat hant
  50. "Dylai ein heddwch fod yn gadarn fel mynydd creigiog." William Shakespeare
  51. "Mae pethau bach yn ymddangos yn ddibwys, ond gallant roi heddwch inni." George bernanos
  52. "Cymerais anadl ddofn, a gwrandewais ar hen hum fy nghalon: yr wyf, yr wyf, yr wyf."  Sylvia Plath
  53. "Rwy'n breuddwydio am Affrica mewn heddwch ag ef ei hun" .- Nelson Mandela
  54. "Efallai nad barbeciw yw'r ffordd i heddwch byd, ond mae'n ddechrau."  Anthony Bourdain
  55. "Lle anwybodaeth yw'r athro gwych, does dim posibilrwydd o gyflawni gwir heddwch." Dalai Lama
  56. "Courage yw'r pris y mae bywyd yn ei godi am roi heddwch" .- Amelia Earhart
  57. "Tawelwch meddwl am bob 5 munud, dyna dwi'n ei ofyn." Alanis Morissette
  58. “Nid yw llwyddiant yn cael ei fesur fel arian, pŵer na safle cymdeithasol. Mae llwyddiant yn cael ei fesur gan eich disgyblaeth a'ch heddwch mewnol ".- Mike ditka

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)