អ៊ីនណានអារីកាយ៉ា

ចាប់តាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំពិតជាមានការយល់ចិត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តសង្កេតមើលមនុស្សដើម្បីព្យាយាមជួយពួកគេក្នុងរបៀបរស់នៅអារម្មណ៍របស់ពួកគេ ... ដូច្នេះមានធនធានមួយចំនួនដែលជួយឱ្យអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខតែងតែជាអ្វីដែលសំខាន់។ ហើយប្រសិនបើពួកគេក៏ជួយយើងសូម្បីតែច្រើនទៀតក៏ដោយ។

លោក Encarni Arcoya បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៩ ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០