انکارني ارکویا

له هغه وخته چې زه کوچنی وم زه خورا هوښیار یم او زه غواړم خلک وګورم چې د دوی سره په خپل ژوند ، مزاج کې مرسته وکړي ... له همدې امله ، د ځینې سرچینو درلودل چې د نورو خلکو سره خوشحاله کې مرسته کوي تل یو څه مهم وي. او که دوی زموږ سره هم مرسته وکړي ، حتی نور.

انکارني ارکویا د نومبر 1 راهیسې 2020 مقالې لیکلي دي