ગેસ્ટાલ્ટ

ગેસ્ટાલ્ટ ઉપચાર શું છે?

જેને ગેસ્ટાલ્ટ થેરાપી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે એક મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રથા છે જે વ્યક્તિના વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને...

પ્રચાર
મોન્ટેસરી-પદ્ધતિ

મોન્ટેસરી પદ્ધતિ વિશે તમારે જે જાણવાની જરૂર છે તે બધું

20મી સદીની શરૂઆતમાં ઇટાલિયન શિક્ષક મારિયા મોન્ટેસરી દ્વારા મોન્ટેસરી પદ્ધતિને અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી અને તેની કલ્પના કરવામાં આવી હતી...

કેટેગરી હાઇલાઇટ્સ